Gesční krajské vize mezi lety 2022 - 2024

Gesční krajské vize mezi lety 2022 - 2024

Sociální a rodinná oblast

Koncepce péče o duševní zdraví, zaměřené převážně na děti a dospívající, ale i rozvoj preventivních služeb či bezbariérovost. To jsou vize radní pro sociální a rodinnou politiku Jany Leitnerové pro následující dva roky.

Máme před sebou spoustu úkolů, mezi ty velké patří v maximální možné míře zajistit pomoc pro děti a dospívající, kteří se potýkají s duševní nepohodou či se u nich rozvinula duševní nemoc. Tyto služby nejen v Jihomoravském kraji velmi chybí, pro cílený rozvoj tak budeme zpracovávat koncepci péče o duševní zdraví. Pokračovat budeme i v podpoře dalších sociální zdravotních témat, jako je paliativní péče a obecně multidisciplinární spolupráce. Už v roce 2023 máme nové dotační programy, které v těchto oblastech pomohou, zároveň se pak zaměříme na pomoc rodinám, které se dostali do nějaké vztahové krize, aby měli možnost podpory od odborníků. V neposlední řadě nás čeká práce na projektu Kraj bez bariér, skrze který bychom chtěli být hlavně metodickou oporou pro ty, kdo se starají nejen o veřejný prostor,“ shrnuje plány do dalších dvou let Jana Leitnerová.

Životní prostředí a participace

Rozšíření participace prostřednictvím krajského úřadu, adaptace na dopady klimatických změn a podpora komunitní energetiky cestou k energetické soběstačnosti. To jsou vize náměstka životního prostředí a participace Lukáše Dubce pro následující dva roky.

„Přizpůsobení se dopadům klimatických změn je v současnosti nejdůležitější agendou životního prostředí. Rozšíříme možnosti dotačního programu, který podporuje obce ve snaze zmírnit dopady sucha, nedostatku vody a zvyšujících se teplot a budeme hledat další cesty, jak podpořit obce v jejich snaze odolávat klimatickým změnám.“ Druhým velkým tématem je participace. „Pracujeme na stabilizaci týmu, který se bude zabývat participací na krajské úrovni pod agenturou JINAG. Participace se bude zaměřovat na participativní plánovaní a efektivní sbírání zpětné vazby pro potřeby úprav a tvorby nových dotačních programů. V první polovině roku 2023 bude také zpracována analýza stavu participace na úrovni samospráv v JMK. Na základě těchto výsledků bude nastaveno participativní plánování v rámci standardních procesů na Krajském úřadě a bude nasazen nejvhodnější digitální nástroj pro efektivní správu participativních projektů,“ dodává Lukáš Dubec.

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články

Vedení Starého Lískovce odstranilo bezdůvodně opozici z komisí

Vedení Starého Lískovce odstranilo bezdůvodně opozici z komisí

V pondělí 23. října 2023 obdrželi všichni členové komisí informaci, že rada MČ Starý Lískovec všechny své poradní orgány ruší. Jen dva opoziční členové dostali poté informaci, že se znovu stávají členy nově jmenovaných komisí. Z původních osmi zástupců opozice v komisích zůstali pouze dva. Proč k tomuto kroku rada přistoupila, se členové nedozvěděli ani z e-mailu tajemnice, kterým oznamovala zrušení komisí, ani z vyžádané důvodové zprávy.