Aktuality ze Zastupitelstva města Brna

Aktuality ze Zastupitelstva města Brna

Dnes se konalo pravidelné zasedání Zastupitelstva města Brna. Zastupitelé měli na programu více než 100 bodů k projednání. Přinášíme vám shrnutí těch nejzajímavějších bodů, které které byly projednány a schváleny.

Prvním schváleným bodem je vytvoření Fondu developerských projektů a stanovení zásad pro spolupráci s investory. V Brně se snažíme o trvale udržitelný rozvoj celého území a ochranu veřejných zájmů. Aby byly snahy lépe realizovatelné a jednotlivé části města se lépe koordinovaly, byly schváleny tyto nové nástroje. Zásady pro spolupráci s investory umožní jednotlivým částem města transparentnější jednání a sjednocení podmínek při developerských projektech. Fond developerských projektů pak pomůže k většímu souladu mezi městskými částmi a městem.

„Schválení Zásad pro spolupráci s investory a zřízení Fondu developerských projektů plně podporuji. Investiční příspěvek bude nově vypočten podle čisté podlahové plochy, což je jednoznačný ukazatel. Jedná se tedy rozhodně o krok správným směrem, kterým docílíme jednotného a zároveň transparetního postupu při jednání s investory,” řekl náš radní pro oblast majetku Róbert Čuma{:target="_blank"}.

Druhým velmi důležitým a schváleným bodem jsou samoživitelské byty. Díky tomuto návrhu bude část městských bytů vyčleněna pro rodiče samoživitele. Ti většinou kvůli omezeným platovým podmínkám nedosáhnou na byty sociální a ani na byty startovací, které jsou určené hlavně pro mladé a začínající rodiny. Vytvořením vlastní kategorie tak mají samoživitelé a samoživitelky větší šanci bydlení získat. Město tak těmto rodičům alespoň částečně uleví od starostí.

„Jsem velmi ráda, že jsme dnes konečně na zastupitelstvu schválili změnu pravidel pronájmu městských bytů. Tato změna má pomoci zejména rodičům samoživitelům. Sama jsem samoživitelkou, a tak vím, jak je mnohdy náročné veškeré náklady se životem spojené uhradit. Ekonomicky aktivní samoživitelé málokdy splňují podmínky pro sociální bydlení a tržní nájemné je často nad jejich možnosti. Doteď mohli samoživitelé žádat jen o klasické byty nebo byty sociální, které byly přednostně poskytnuty ženám z azylových domu. Jiná možnost tady nebyla. Díky této novele se však samoživitelé budou moci nově ucházet také o městské byty za výhodnějších podmínek,” říká pirátská zastupitelka Alena Pavlasová{:target="_blank"}.

Třetím bodem je schválení střednědobé části Strategie #brno2050 – Plánu rozvoje města do roku 2030. Strategie jako taková se zaměřuje na dlouhodobý rozvoj města s jasnou vizí budoucnosti. Strategie se dělí do pěti tematických oblastí – prostředí, prosperita, služby, zdroje a správa. V těchto oblastech pak stanovuje jak dlouhodobé cíle, tak priority, které by město v příštích 10 letech rádo naplnilo. Z hlediska příjemného prostředí pro život sem patří například ucelený systém zeleně a vodních prvků ve městě (tzv. modré a zelené infrastruktury), rozvíjení variabilní nabídky bydlení či zvýšení atraktivity udržitelné dopravy.

„Cílem Strategie #brno2050 je umožnit městu dlouhodobý systematický rozvoj s jasnou vizí. Jsem proto rád, že zastupitelstvo schválilo její střednědobou část – Plán rozvoje města do roku 2030. Na jeho tvorbě se aktivně podíleli nejen odborníci, ale i politici města napříč politickým spektrem, což významně zvyšuje stabilitu samotné Strategie a udržení vytyčeného směru do budoucna,“ uvedl náměstek pro oblast strategie a analýzy dat Tomáš Koláčný{:target="_blank"}.

Na závěr zmíníme bod, který se týká schválení dotací na podporu ekologické výchovy v Brně. Zastupitelstvo dnes schválilo dotaci ve výši téměř dvou milionů korun, které půjdou do škol, svazů nebo spolků, které se zaměřují na ekologii. Využijí se třeba na ekologické vzdělávání, dešťové poradenství a osvětu v oblasti ochrany přírody.

„Ekologická osvěta je jednou z oblastí, ve které máme dlouhodobě mezery. Jsem proto velmi rád, že město Brno tyto dotace schválilo. Peníze využijí jak základní školy, tak různé spolky a kluby. Děti i dospělí se díky finanční podpoře naučí třeba to, jak zacházet s dešťovou vodou, jak produkovat méně odpadu a celkově více o ekologii a udržitelnosti,” říká náš zastupitel Lukáš Mamula{:target="_blank"}.

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články

Vedení Starého Lískovce odstranilo bezdůvodně opozici z komisí

Vedení Starého Lískovce odstranilo bezdůvodně opozici z komisí

V pondělí 23. října 2023 obdrželi všichni členové komisí informaci, že rada MČ Starý Lískovec všechny své poradní orgány ruší. Jen dva opoziční členové dostali poté informaci, že se znovu stávají členy nově jmenovaných komisí. Z původních osmi zástupců opozice v komisích zůstali pouze dva. Proč k tomuto kroku rada přistoupila, se členové nedozvěděli ani z e-mailu tajemnice, kterým oznamovala zrušení komisí, ani z vyžádané důvodové zprávy.