Znojmo na rozcestí: vymění úrodnou půdu za beton?

Znojmo na rozcestí: vymění úrodnou půdu za beton?

Když vyjedete ze Znojma směrem na Vídeň, ocitnete se mezi lány polí. Znojemsko se vyznačuje vysokým podílem úrodné černozemě{:target="_blank"}, tedy základního neobnovitelného přírodního bohatství. Po několika kilometrech na výpadovce se po levé straně uprostřed pole objeví velký výrobní závod společnosti Nevoga s.r.o. Společnost nyní žádá aktualizaci územního plánu v této oblasti s cílem dosáhnout změny ploch zemědělských na plochy pro výrobu a skladování. Cílem je rozšíření areálu na okraji oblekovického katastru.

Zabetonujeme naší budoucnost?

Pozemky, které chce Nevoga využít k expanzi, mají rozlohu 5,7 hektarů. Jde o nejkvalitnější ornou půdu třídy ochrany I., nenahraditelný výrobní prostředek umožňující zemědělskou výrobu a jedna z hlavních složek životního prostředí.

Zemědělská půda je pod ochranou Zákona o ochraně zemědělského půdního fondu. Ten říká, že „Zemědělskou půdu I. a II. třídy ochrany lze odejmout pouze v případech, kdy jiný veřejný zájem výrazně převažuje nad veřejným zájmem ochrany zemědělského půdního fondu.“

Hlavním argumentem společnosti Nevoga je, že vytvoří 100 pracovních míst{:target="_blank"}. V Česku je momentálně jedna z nejnižších nezaměstnaností (aktuálně pod 4 %) v celé EU. ORP Znojmo je momentálně na 5,2 % (CZSO, 05/21). Naprostá většina z plánovaných míst jsou místa ve výrobě, kde není vyžadována specifická kvalifikace ani vzdělání.

Není tedy vůbec jisté, že zde bude o tento druh práce zájem. Celý sektor se v současnosti potýká s nedostatkem pracovních sil{:target="_blank"}, které firmy musejí sanovat agenturními pracovníky. Firma nicméně předem deklaruje, že preferuje dlouhodobé úvazky, pokud je to možné.

Když hlasování nevyhovuje

Na výboru pro územní a strategické plánování a nakládání s majetkem se o návrhu změny územního plánu muselo hlasovat třikrát, než věc prošla. A to navíc den po zasedání, po emailu, mimo řádnou schůzi.

„Česku se někdy přezdívá zemí montoven. Může za to příhodná pozice ve středu Evropy, nízká cena práce ve srovnání se západem a hlavně fakt, že si nedokážeme ochránit své přírodní bohatství. Domnívám se, že ochrana půdy a životního prostředí je zde jasně nadřazená zájmům soukromé průmyslové výroby,“ říká Jan Hora.

Změna územního plánu ale není nároková. Na svém zasedání 14. června sice zastupitelstvo města Znojma návrh změny schválilo, proces až k vydání stavebního povolení bude ale pravděpodobně zdlouhavý. Teď totiž záleží na posouzení Jihomoravského kraje, zda změně vyhoví, nebo ne. Pro stavbu je nutné také pozemky vyjmout ze zemědělského půdního fondu.

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články

Vedení Starého Lískovce odstranilo bezdůvodně opozici z komisí

Vedení Starého Lískovce odstranilo bezdůvodně opozici z komisí

V pondělí 23. října 2023 obdrželi všichni členové komisí informaci, že rada MČ Starý Lískovec všechny své poradní orgány ruší. Jen dva opoziční členové dostali poté informaci, že se znovu stávají členy nově jmenovaných komisí. Z původních osmi zástupců opozice v komisích zůstali pouze dva. Proč k tomuto kroku rada přistoupila, se členové nedozvěděli ani z e-mailu tajemnice, kterým oznamovala zrušení komisí, ani z vyžádané důvodové zprávy.