Ústavní soud zamítl návrh zrušení novely, která omezila účast spolků

16. února 2021
Ústavní soud zamítl návrh zrušení novely, která omezila účast spolků

Ve stínu rozhodnutí o volebním zákonu vydal Ústavní soud ve stejný čas téměř bez povšimnutí jedno z nejdéle odkládaných rozhodnutí. Téměř po 3,5 letech ÚS zamítl návrh senátorů na zrušení části novely, která omezila účast spolků v řízeních.

Až do roku 2017 měly občanské spolky možnost účastnit se správních řízení, ve kterých mohly být dotčeny zájmy ochrany životního prostředí. O tuto možnost však novelou zákona účinnou od 1. ledna 2018 přišly. Tato novela omezila jejich účastenství pouze na řízení podle zákona na ochranu přírody a krajiny, spolky se tak už nemohou účastnit územního a stavebního řízení.

Lidé z okolí stavby, kteří užívají nemovitost v nájmu nebo vlastní nemovitost o něco vzdálenější, tak už nemají možnost ovlivnit rozhodování stavebního úřadu. Vlastníkům blízkých nemovitostí zůstala možnost ovlivnit dění v okolí pouze podáváním námitek. Ústavní soud došel k závěru, že daná úprava sice omezuje přístup do řízení, ale nemá ústavní rozměr - pokud by byl někdo přímo dotčen na svých právech, má právo účastnit se řízení tak jako tak.

Ústavní soud tak potvrdil současný (byť nevyhovující) stav. V Poslanecké sněmovně však v tuto chvíli leží nový stavební zákon, který může mít mnohem zásadnější dopady, než drobná novela z roku 2017. Nový stavební zákon neprošel řádným schvalovacím procesem, nebyl participativně projednán s povinnými připomínkovými místy a je tak v rozporu dokonce i s vlastními legislativními pravidly vlády. Stavební zákon má podle tvrzení Ministerstva pro místní rozvoj výrazně zrychlit a zjednodušit stavební řízení a to mimo jiné i tím, že ruší zástupce veřejnosti, resp. institut námitky jako takové. To však může vést k opačnému efektu. Stavební úřad nebo správní soud mohou být zahlceny, jelikož jednu námitku veřejnosti může nahradit i několik stovek připomínek nebo žalob. Nová úprava tak jen těžko splní hlavní argument, se kterým je vládou prosazována, a navíc je typickým příkladem současného trendu omezení participace občanů na veřejné správě (nejen) v oblasti územního a stavebního řízení.

Zajímavé je, jak se dopady obou právních úprav doplňují a krok za krokem postupně omezují občanská a nyní už i vlastnická práva. Tímto “krokem zpátky” se vzdalujeme prostředí právního státu a mohou z toho mít prospěch jen ti, kdo mají prostředky a možnosti přímo ovlivňovat rozhodování veřejné správy.

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články

Vedení Starého Lískovce odstranilo bezdůvodně opozici z komisí

Vedení Starého Lískovce odstranilo bezdůvodně opozici z komisí

V pondělí 23. října 2023 obdrželi všichni členové komisí informaci, že rada MČ Starý Lískovec všechny své poradní orgány ruší. Jen dva opoziční členové dostali poté informaci, že se znovu stávají členy nově jmenovaných komisí. Z původních osmi zástupců opozice v komisích zůstali pouze dva. Proč k tomuto kroku rada přistoupila, se členové nedozvěděli ani z e-mailu tajemnice, kterým oznamovala zrušení komisí, ani z vyžádané důvodové zprávy.