Kontrolní výbor MČ Královo Pole (dále jako KV) se usnesl na provedení kontroly přidělování obecních bytů v letech 2017, 2018 a 2019. Touto kontrolou byl výborem řádně pověřen jeho předseda Miroslav Bárta (Piráti) a člen KV Jiří Šebek (ODS). Předmětem kontroly mělo být prověření metodiky přidělování obecních bytů a také prověření jednotlivých pronájmů v uvedených letech. O kontrole byli informováni tajemník úřadu p. Gajdarus a starostka MČ Královo Pole Karin Karasová (ANO). Tajemníkovi byla tato skutečnost oznámená předáním zápisu z jednání KV a následně e-mailem s prosbou o součinnost konkrétního úředníka z bytového odboru. To pan tajemník zajistil u paní Mikolové. Starostka byla informována předáním zápisu z jednání KV.

Jak kontrola probíhala, popsal Miroslav Bárta: „Na 19. 6. 2019 jsem na bytovém odboru ohlásil kontrolu. Paní Mikulová nám ovšem odmítla zpřístupnit spisy, a to na základě podnětu paní Holíkové z právního oddělení MČ s tím, že KV na tuto kontrolu nemá právo, pokud není pověřen přímo zastupitelstvem MČ. Mgr. Holíkovou jsme si tedy nechali zavolat a na základě rozboru příslušných paragrafů a metodiky vydané ministerstvem vnitra k fungování výborů jsme dospěli ke společnému závěru, že KV na tuto kontrolu pověření ZMČ nepotřebuje a že je dostačující usnesení KV. Kontrola tak mohla začít. Stihli jsme však nahlédnout do podkladu pouze k jednomu bytu. Přerušil nás totiž 1. místostarosta MČ Zbyněk Šolc (ODS) a velmi podrážděně se nás zeptal, co zde děláme. Pak někam odešel. Po cca pěti minutách volala velmi rozčílená paní starostka Karasová paní Mikulové, kterou ani nepustila ke slovu. Vážení, i tak může vypadat jednání starostky. Na základě těchto události jsme se rozhodli kontrolu přerušit a vydali jsme se přímo za starostkou Karin Karasovou (ANO). Paní Mikulová se chovala velice korektně.

U starostky jsme se dozvěděli, že k této kontrole skutečně musíme mít pověření ZMČ a nemůžeme si, s ohledem na GDPR, nahlížet do osobních údajů, jak chceme. Zkusil jsem jí vysvětlit, že se plete a že i Mgr. Holíková nakonec s mým výkladem souhlasila, na základě čehož si paní Karasová přizvala paní Holíkovou ke stolu. Jaké ale bylo mé překvapení, když paní Holíková otočila a předchozím událostem navzdory souhlasila s výkladem Karin Karasové, podle které vlastně nemůžeme dělat nic. Na radnici nám asi vládne podivná atmosféra. Má snad současné vedení radnice (ANO, ODS, KDU-ČSL) nějaký důvod pro utajování informací o přidělování obecních bytů? To nevím. Možná jde jen o znemožnění práce opozici.

Proč je Miroslav Bárta přesvědčen o své pravdě, vysvětluje v otevřeném dopise paní starostce:

1. KV nemůže provádět kontrolu pronajímání obecních bytů na zakladě usnesení KV, ale musí být pověřen zastupitelstvem.

Pokud by docházelo ke kupčení s obecními byty, jednalo by se o porušení zákona. V tom případě má mé tvrzení oporu v par. 119 odst 3 b) KV kontroluje dodržování právních předpisů ostatními výbory a obecním úřadem na úseku samostatné působnosti,

Také metodika pro výbory vypracovaná Ministerstvem vnitra mi dává za pravdu:

Působnost jak kontrolního, tak finančního výboru nezávisí pouze na uložení úkolů výboru zastupitelstvem, nýbrž vyplývá v určitém rozsahu přímo ze zákona; tyto výbory jsou proto např. v souvislosti s kontrolou dodržování právních předpisů obecním úřadem na úseku samostatné působnosti, resp. kontrolou hospodaření s majetkem a finančními prostředky obce oprávněny provádět kontrolní činnost nezávisle na pověření zastupitelstva. Praktický rozdíl v činnosti kontrolního a finančního výboru pak spočívá v předmětu kontrolní činnosti – u kontrolního výboru jde především o zákonnost.

Už jen z podstaty věci přece není možné, aby jakoukoli kontrolu zastupitelstva schvalovalo samo zastupitelstvo, potažmo koalice. Kontrolovaný schvaluje svou kontrolu? To zní bizarně..

2. KV nemůže jen tak nahlížet do spisů s osobními údaji s ohledem na GDPR. Vždy by měli účastníci kontroly z KV podepsat mlčenlivost k danému případu.

Každý zastupitel a člen výboru má právo nahlížet do osobních údajů. K mlčenlivosti se zavázal nástupem do své funkce, je snad potřeba se zavazovat znovu?. Paní starostko a pane 1. mistostarosto, vy při nahlížení do jakýchkoliv spisů s osobními údaji také podepisujete zvláštní prohlášení?

Metodika MV pro výbory říká:

V zájmu zajištění potřebných podkladů pro realizaci zákonem založené kontrolní působnosti těchto výborů jsou kontrolní a finanční výbory oprávněny požadovat např. předložení potřebných dokladů (pokud se vztahují k předmětu kontroly) od orgánů či zaměstnanců obce, resp. i od zaměstnanců právnických osob, které obec založila nebo zřídila. Právo členů kontrolního či finančního výboru seznamovat se s osobními údaji je pak vyváženo jejich povinností mlčenlivosti a dále povinností zajistit příslušnou ochranu osobním údajům, o nichž se v rámci své kontrolní činnosti dozví. Nakládání se získanými osobními údaji podléhá ochraně stanovené zvláštními předpisy (např. zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů).

Celou metodiku MV naleznete zde: https://www.mvcr.cz/clanek/metodicke-materialy-k-zakonnym-zmocnenim.aspx{:target="_blank"}

Zákon obcích naleznete zde: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2000-128{:target="_blank"}

KV v žádném případě nechce paralyzovat úřad nesmyslnými kontrolami. Domníváme se ale, že občan má právo vědět, že je v místě, kde žije, vše v pořádku, případně co v pořádku není. Ostatně i proto je zřízení KV ze zákona povinné. Jsem zcela přesvědčen o tom, že mnou prezentovaný výklad zákona o obcích č. 128/2000 Sb, především par. 119, je správný. Do budoucna nehodlám postupovat jinak. Velice nerad bych celou záležitost postoupil dalším institucím k prošetření. Byla by to zbytečná ostuda pro naši-vaši radnici.