Radek Holomčík: Konec šikany zemědělců, důraz na udržitelnost a podpora venkova

Radek Holomčík: Konec šikany zemědělců, důraz na udržitelnost a podpora venkova

Zemědělská politika u Pirátů? Jedním z těch, kdo se jí 4 roky ve Sněmovně intenzivně věnuje, je jihomoravský poslanec Radek Holomčík. V minulých týdnech prošel náročným, avšak transparentním procesem volby vládního týmu koalice Piráti a Starostové, kde se ucházel o post pro oblast zemědělství. Na možnost, že by se jednou stal ministrem zemědělství, se připravoval posledního 3,5 roku. Co vše by na resortu změnil?

<h2>Společná zemědělská politika po roce 2020</h2>

„Na evropské úrovni chci dělat aktivní sebevědomou politiku, v co největší míře prosazovat národní zájmy a hledat celoevropský konsenzus – chceme silnou Českou republiku jako důležitou součást silné Evropské unie. Plánuji prosazovat snižování byrokracie a větší racionalitu navrhovaných opatření, s důrazem na udržitelné hospodaření a ochranu klimatu. Na národní úrovni pak budeme hledat vždy to nejjednodušší řešení zavádění celoevropských předpisů,“ uvádí Radek Holomčík{:target="_blank"} s tím, že plánuje také podpůrné programy pro generační výměnu zemědělců, začínajících zemědělců a zpracovatelů potravin. Mluví také o podpoře zemědělců hospodařících udržitelně a s pozitivním vlivem na krajinu vč. kompenzace případného vyššího podílu ruční práce u šetrných postupů.

<h2>Obnova a detoxikace krajiny a ochrana klimatu</h2>

Mým cílem je nastavit zemědělskou politiku tak, aby zdraví krajiny a tím pádem i nás lidí, bylo naprostou prioritou. Důležité je ale si uvědomit, že ke zdravé krajině se nedá probuzerovat, prioritou je proto snížit byrokracii, nastavit systém pozitivní motivace zemědělců a lesníků a odstranit maximum zbytečných bariér, které brání udržitelnému hospodaření. Jako velký dluh vnímám poradenství, které by mělo být základním nástrojem prosazování udržitelné politiky a také vytváření přívětivějšího podnikatelského prostředí. Bez těchto změn vidím zavádění nezbytných enviromentálních opatření jako velmi problematické.

<h2>Rozvoj venkova a podpora lokálních ekonomik</h2>

„V rámci politiky resortu chci vytvořit ekonomické nástroje pro smysluplné investice do rozvoje venkova a do rozvoje lokálních ekonomik. Konečně musíme začít efektivně podporovat diverzifikaci hospodářství ve venkovských regionech. Venkov tvoří 30 % obyvatel naší země, ale 80 % naší krajiny, proto zahrneme investice do obnovy krajiny mezi nástroje podpory venkova,“ komentuje zásadní bod své vize Radek Holomčík{:target="_blank"} a dodává: „I proto potřebujeme upravit veškeré programy zaměřené na obnovu krajiny tak, aby co nejvíce peněz z realizovaných akcí zůstávalo v daném regionu, dle principu „investice do krajiny = investice do venkova“, ale také zrevidovat nastavení Programu rozvoje venkova tak, aby v co největší míře skutečně podporoval rozvoj venkova, jeho ekonomiku a zaměstnanost. Zaměřím se také na zvyšování odbytu lokálních a bio potravin ve veřejném stravování.“

<h2>Zdravé a odolné lesy a podpora využití dřeva jako obnovitelné suroviny</h2>

„Je třeba nastavit pravidla lesního hospodaření tak, aby se rozšířily možnosti hospodaření vhodného pro dané lokality a provést revizi fungování státní správy lesů a myslivost s důrazem na potřeby obnovujících se lesů a lesní zvěře. Zároveň je mým cílem změnit vlastnickou politiku vůči státním lesům tak, aby se základem stala péče o lesy a ne privatizace zisků a socializace nákladů. V neposlední řadě musíme mít racionální přístup ke dřevu jako obnovitelné surovině s cílem snížit naši závislost na neobnovitelných zdrojích a podpořit plnění klimatických cílů i ekonomický rozvoj venkova,“ říká Radek Holomčík{:target="_blank"}.

V této oblasti plánuje provést forenzní analýzu ohnisek a rozšíření kůrovcové kalamity a vytvořit nápravný plán, který napomůže státní správě lesů předcházet podobným excesům. Dále plánuje reformovat zakladatelské politiky resortu vůči podniku Lesy ČR. Jak? Díkydůraznému ztransparentnění podniku, změně hospodářské strategie, posílení obchodních modelů, které neochromují ochranu lesa. V neposlední řadě i díky tomu, že správa lesa se vrátí od těžařů k lesním správcům a bude kladen důraz na vlastní výrobní kapacity a rozdrobení zakázek. Co považuje za velmi důležité, je zpracování návrhu novely lesnického zákona, která zrovnoprávní nepasečný a další způsoby hospodaření v lesích. Cílem je uvolnit ruce vlastníkům a lesnickým hospodářům při zachování vysokého standardu ochrany lesa, ochrany přírody a krajiny a zajištění stability lesnického sektoru.

<h2>Potravinářství, pěstování zemědělských plodin a udržitelný chov zvířat</h2>

„V případě vládního angažmá budu podporovat udržitelné a pestré potravinářství s důrazem na lokální zpracovatelské kapacity a zjednodušování uvádění potravin na trh. To vše při zachování bezpečnosti potravin. Klíčové je v tomto ohledu zajistit ochranu národním producentům před nekalými praktikami konkurence, což bude mimo jiné znament revizi předpisů pro potravinářskou výrobu, digitalizovat a zjednodušit státní správu, při zachování úrovně ochrany zdraví spotřebitele, vč. revize požadavků na obaly,“ komentuje Holomčík. „Chci také podpořit mikrozpracovatelství tak, aby u potravin nepodléhajících rychlé zkáze, za pevně stanovených a pro spotřebitele srozumitelných podmínek, byla možná jejich výroba v minimálním byrokratickém režimu a jejich přímý prodej, přičemž zároveň podpořímepropojování prvovýroby se zpracovatelstvím,“ dodává.

V případě pěstování zemědělských plodin by rád zintenzivnil podporu produkce a zpracovatelství minoritních plodin, s důrazem na zpestření osevních postupů a zlepšení stavu půdy a podpořil zpracovatelství a skladování přímo u prvovýrobců, včetně projektů výrobních a odbytových družstev a sdílených zpracovatelských kapacit.

Ve své vizi se zabývá i udržitelných chovem zvířat, kde chce stabilizovat chov hospodářských zvířat a zajistit hospodárnější využití veřejných prostředků na jeho podporu. „Je třeba připravit předvídatelný plán zlepšování životních podmínek zvířat, vč. podpory alternativních přístupů, podpořit lokální zpracovatelské kapacity a změnit směr z živočišné výroby na udržitelný chov hospodářských zvířat. Vnímám výhrady vůči podobě chovu zvířat u nás, ale vždy se budu snažit podporovat jeho transformaci, ne jeho útlum. Ten by totiž vedl jen ke zvýšení importu potravin živočišného původu,“ dodává.

„Pokud bych to měl shrnout, tak chci na resort zemědělství přinést otevřenou, účelnou a srozumitelnou komunikaci s oborovými organizacemi, akademickou sférou a odbornou i laickou veřejností. Byl bych ministrem, který povede otevřený dialog se všemi zainteresovanými skupinami a dá jim prostor se zapojit, a zároveň bych dokázal vysvětlit občanům (tedy zároveň i spotřebitelům) význam podpory lokálních zdrojů,“ komentuje Holomčík a dodává: „Za zásadní považuji nezávislost na českých i zahraničních vlivových skupinách a tedy reálnou možnost rozhodovat na základě dat a potřeb občanů České republiky. Toto vnímám, v kontextu standardů obsazování pozic ministra zemědělství, jako naprosto zásadní přidanou hodnotu a novum.“

Do svých plánů zahrnuje také témata jako je reforma státní správy hospodaření v krajině a její obnova, podpora podnikatelského prostředí, ochranu a obnovu krajiny, snižování chemizace zemědělství a lesnictví a podpora biodiverzity, ekologické zemědělství nebo adaptaci na klimatickou změnu a mitigační politiku. Nezapomíná ani na podporu odborného školství, environmentálního vzdělávání, vědy, výzkumu a inovací nebo vodohospodářství. Přečtěte si celou vizi.{:target="_blank"}

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články

Vedení Starého Lískovce odstranilo bezdůvodně opozici z komisí

Vedení Starého Lískovce odstranilo bezdůvodně opozici z komisí

V pondělí 23. října 2023 obdrželi všichni členové komisí informaci, že rada MČ Starý Lískovec všechny své poradní orgány ruší. Jen dva opoziční členové dostali poté informaci, že se znovu stávají členy nově jmenovaných komisí. Z původních osmi zástupců opozice v komisích zůstali pouze dva. Proč k tomuto kroku rada přistoupila, se členové nedozvěděli ani z e-mailu tajemnice, kterým oznamovala zrušení komisí, ani z vyžádané důvodové zprávy.