Program do komunálních voleb 2022 ve Znojmě

Program do komunálních voleb 2022 ve Znojmě

Program Pirátů do zastupitestva města Znojma 2022

<h1>I. Životní prostředí a veřejný prostor</h1> <h2>Kvalita života ve městě</h2>

Všichni obyvatelé města mají právo na příjemný veřejný prostor a zdravé životní prostředí. Budeme jednat se všemi institucemi, abychom zajistili dodržování hygienických podmínek týkající se prachu a hluku ve městě. V praxi to třeba bude znamenat častější čištění ulic okolo vytížených silnic nebo lepší péči o zeleň a její vysazování kolem nich, jako jednoduchých protihlukových stěn. Při opravách nebo budování nového městského osvětlení budeme dbát na to, aby ozařovalo jen nezbytně nutné oblasti a nesvítilo zbytečně lidem do oken nebo ptákům do hnízd.

<h2>Zeleň ve městě</h2>

Budeme bránit tomu, aby ve Znojmě a jeho okolí nesystémově ubývalo zelených míst. Soustředíme se na to, aby z města přestaly mizet, i třeba jen drobné, zelené plochy. Na kvalitní zemědělské půdě nemohou vyrůst továrny nebo skladiště. Nové stromy budeme vysazovat s rozvahou a odbornou znalostí tak, aby přežily nástrahy městského prostředí. Budeme pokračovat v rekonstrukci znojemských parků. Budeme dbát na to, aby je lidé mohli využívat k odpočinku a zároveň v nich budeme podporovat přírodní rozmanitost. Ve městě necháme i prostor pro kousky divoké přírody.

<h2>Připravíme Znojmo na změnu klimatu</h2>

Změna klimatu je nezvratný fenomén, kterému se musíme co nejlépe přizpůsobit. Stromy na parkovištích nebo zelené fasády nám pomohou zchladit město v létě. Různorodá krajina nebo nápadité vodní prvky zase zpomalí bleskové povodně. Zpracujeme analýzu, která nám jasně popíše, ve kterých oblastech je Znojmo kvůli změně klimatu nejvíce ohrožené. Navrhneme účinná řešení a vypracujeme strategický plán, který nám je pomůže uvést do praxe. Zasadíme se o to, aby město začalo hospodárněji využívat dešťovou vodu. Na pozemcích města, všude tam, kde to bude možné, podpoříme krajinu obnovou polních cest, mezí a remízků. V obecních lesích upřednostníme přírodě blízké způsoby hospodaření a posílíme mimoprodukční funkce lesa. Podpoříme instituce, které vychovávají obyvatele k ohleduplnému přístupu k životnímu prostředí.

<h2>Odpadové hospodářství</h2>

Město a jeho občané musí produkovat co nejméně odpadu. Vytvořený odpad se musí v co největší míře recyklovat. Podpoříme větší rozšíření popelnic na tříděný odpad do bytových domů. Chceme minimalizovat množství směsného odpadu a zvýšit vytřídění bioodpadu. Systém vyvážení odpadu ať je nastaven tak, aby popelnice nepřetékaly, a ani nebyly vyváženy poloprázdné. Blokové čištění v nerezidentních ulicích ať je prováděno večer a v noci.

<h2>Čistá, moderní a nezávislá energetika</h2>

Jednou z největších výzev současnosti je energetická krize. I město se této výzvě musí postavit. Energetická koncepce města, z roku 2004, je neaktuální formální dokument. Ve Znojmě musíme vytvořit energetickou koncepci města 2.0, která bude součástí základního strategického plánování. Cílem musí být skrze chytrou síť využít možností všech místních dostupných zdrojů. Podpoříme rozvoj komunitní energetiky, s důrazem na využití obecních budov. Při budoucím plánování a výstavbě budeme myslet na maximální využívání obnovitelných zdrojů. Zasadíme se o to, aby město snížilo spotřebu energií. Lokální zdroje jsou i možností, jak bojovat proti energetické chudobě.

<h2>Hezký veřejný prostor pro celé Znojmo</h2>

Veřejný prostor náleží všem. Je to místo, kde se odehrává naše každodennost a měli bychom na něj mít vysoké nároky. Někde stačí jen lepší údržba, někde je třeba revitalizace. Chceme manuálem demonstrovat standardy materiálů a detailů, aby město Znojmo vypadalo jednotně. Veřejný prostor nesmí nikoho vylučovat, je třeba myslet na všechny skupiny obyvatel od dětí, hendikepovaných, chodců, cyklistů i řidičů a prostor jim zpřístupňovat. Stejnou péči, která byla doposud věnována jen centru města, musíme věnovat i jeho okolí a městským částem.

<h2>Nechceme vizuální smog</h2>

Součástí veřejného prostoru jsou i billboardy, plachty a poutače. Vytvoříme pravidla reklamy pro celé město. Odstraníme veškerou samoúčelnou reklamu z městského majetku. Budeme aktivně potírat nelegální reklamu.

<h1>II. Plánování, investice a hospodaření</h1> <h2>Město s vizí budoucnosti</h2>

Město musí mít opravdovou vizi - základní strategický dokument, který stanoví cíl, kterého se má za dekády dosáhnout. Vize Znojma musí být vize udržitelného města, které obsluhuje nejen své obyvatele, ale i široké okolí. Iniciujeme vytvoření množství strategických a koncepčních materiálů, které definují standardy, které chceme v našem městě vytvářet. Ať už jde o kvalitní územní plán, energetickou koncepci, manuál tvorby veřejných prostranství, adaptační strategii na klimatickou změnu, manuál reklamy ve veřejném prostoru, nebo vzorovou plánovací smlouvu, tak aby každý developer znal pravidla hry předem.

<h2>Územní plánování, ochrana půdy a krajiny</h2>

Územní plán nejsou omalovánky. Je třeba jasně definovat, kam město Znojmo chce směřovat, kterým směrem je možné se rozvíjet, a kde naopak musí být nakreslená jasně nepřekročitelná linie. Jednou z těchto linií je pro nás kvalitní zemědělská půda. Její další zastavování považujeme za nepřípustné. Budeme proto předcházet účelovým nekoncepčním změnám územního plánu.

Rozrůstání města má negativní dopady na městskou infrastrukturu, její budování a následnou údržbu. Proto připravíme pravidla pro spolupráci s developery a vzorovou plánovací smlouvu, ve které bude ukotvena povinnost developera podílet se na nákladech, které svojí výstavbou pro město vytváří.

<h2>Podporujeme pořádání architektonických soutěží</h2>

Architektonický projekt není rohlík nebo tužka, které se dají před nákupem porovnat. Projekt je dílo, jehož kvalita se projeví až samotným vytvořením. Veškeré větší projekční zakázky budeme soutěžit pomocí architektonických soutěží. Architektonická soutěž umožňuje porovnávat kvalitu přístupů a z nich vybrat transparentně ten nejlepší. Nová vrstva, kterou budujeme, by měla být minimálně stejně kvalitní, jako je ta, kterou jsme zdědili.

<h2>Transparentní město a stabilní hospodaření</h2>

Rozpočet města se utápí v megalomanských projektech bez rozmyslu. O plánovaných větších investicích se musí informovat s předstihem a musí se zohlednit provozní náklady investičních projektů již ve fázi příprav. Chceme stabilní a dlouhodobě vyrovnané rozpočty. Rozpočet vždy jasně a srozumitelně odůvodníme. Zabráníme nevýhodným prodejům pozemků, o kterých se veřejnost dozví, až když už je pozdě. Budeme vždy preferovat způsoby prodeje, které umožní nabídky širokému spektru uchazečů s ohledem na co nejvhodnější využití těchto pozemků a majetku obce.

<h1>III. Bydlení a služby</h1> <h2>Rozvoj bytového fondu</h2>

Jsme svědky, jak vedení města neumí řešit dostupné bydlení, místo toho ztrácelo čas bezdoplatkovými zónami. Město si musí zachovat co nejvíce bytů, aby mohlo co nejlépe reagovat na krizi bydlení. Zastavíme pokračující privatizaci městského bytového fondu. Vytvoříme manuál rekonstrukce bytů, podle kterého se byty budou postupně opravovat, aby žádný neležel ladem. Minulé radnice bohužel rozprodaly veškeré rozvojové plochy. V rámci zastavitelných ploch vytipujeme nové vhodné lokality, kde bude možné stavět nové městské bytové domy.

<h2>Reforma městského nájemního bydlení</h2>

Současný systém přidělování bytů je neprůhledný, těžkopádný, s nejasnými kritérii. Vytvoříme transparentní systém přidělování bytů. Chceme, aby z veřejně dostupných zdrojů bylo jasné, na základě jakých kritérií město přiděluje byty mimo nabídkové řízení. Zajistíme, aby se bydlení dostalo těm, kteří je skutečně potřebují. Jak ohroženým rodinám, tak klíčovým profesím (např. lékařům, učitelům). Nesmí být prostor pro klientelistické praktiky při přidělování.

<h2>Sociální a zdravotní služby</h2>

Dostupnost vyvážené a pestré nabídky sociálních služeb je předpokladem pro zvládání náročných životních situací. Proto budeme podporovat dostupnost terénních a ambulantních služeb sociální a zdravotní péče tak, aby byly v co největší míře poskytovány v domácím a místním prostředí.

<h2>Podpora rodin</h2>

Rodina má být symbolem jistoty, péče, respektu a vzájemné podpory. Podpoříme rodiny vlastní i náhradní nehledě na počet dětí, sexuální orientaci nebo sociální status. Podpoříme ohrožené rodiny a rodiny v krizi při zvládání náročných životních situací.

<h2>Udržení a rozvoj zdravotní péče</h2>

Zaměříme se na aktivní jednání se zdravotními pojišťovnami, aby město bylo pro zdravotní pojišťovny partnerem v efektivním hledání řešení. Budeme aktivně vytvářet vhodné podmínky pro rozvoj a dostupnost lékařské péče.

<h2>Bezpečnost a prevence</h2>

Je pro nás velmi důležité, zda se obyvatelé Znojma ve svém městě cítí bezpečně a proč. I zde platí, že prevence je účinnější a levnější než řešení následků. Fungující, kompetentní a moderní a lidská městská policie (MP) je pro nás partnerem i prioritou. Podpoříme pravidelná setkání MP a sociálních služeb ve Znojmě a na Znojemsku. Zavedeme projekt asistentů prevence kriminality. Jedná se o civilní zaměstnance MP se speciálním školením v mediačních technikách a řešení drobných sociálně nepříznivých jevů přímo na místě.

<h2>Podpora integrovaného záchranného systémů (IZS) včetně dobrovolných hasičů</h2>

Jednotky sborů dobrovolných hasičů jsou důležitou součást IZS, proto budeme podporovat rozvoj stávajících a vznik nových jednotek v místních částech. Chceme zvyšovat množství osvětových a preventivních akcí se zapojením všech složek IZS včetně těch dobrovolných (primárně na školách). Prověříme funkčnost všech systémů souvisejících s ochranou obyvatelstva.

<h1>IV. Doprava</h1> <h2>Chceme svobodnou volbu způsobu přepravy</h2>

Každý by měl mít možnost se po městě přepravovat dle své preference, ať už chůzí, hromadnou dopravou, na kole či autem. Proto je potřeba, aby se s aktivní dopravou počítalo už při plánování dopravní sítě a staveb. Budeme s cyklisty, chodci, kočárky či vozíčkáři počítat už při plánování dopravních staveb. Logicky propojíme cyklostezky vedoucí napříč celým městem s přihlédnutím na již zbudované městské či republikové cyklotrasy. Propracovaný systém povede k vyšší bezpečnosti všech účastníků silničního provozu (cyklisté, řidiči i chodci). Na základě analýzy vnitřního systému ulic města vytipujeme ty, které je možné v obou směrech zprůjezdnit pro cyklisty. V době elektrokol svažitost Znojma už nepředstavuje žádný problém. Čím bezpečnější bude infrastruktura, tím více občanů začne používat kolo jako dopravní prostředek a ulehčí tak silniční dopravě.

<h2>Lepší parkování</h2>

Podpoříme vznik záchytných parkovišť (P+R) navazujících na MHD. Nejvíce takové parkoviště chybí u vlakového a autobusového nádraží, kde bude jednoduché a levné je vybudovat. Za podmínky vzniku dostatečných P+R parkovacích míst podpoříme vznik rezidentního parkování. Nepodporujeme jednoúčelnou stavbu parkovacího domu. Parkovací dům je velice nákladná jednoúčelová stavba, cena jednoho parkovacího místa se na ni může přiblížit až k milionu korun. Parkovací funkce může být doplňkem v rámci polyfunkčního městského bloku (ať už v lokalitě Pražská nebo náměstí Svobody).

<h2>Stavba obchvatu</h2>

Stěžejním dopravním problémem města je tranzitní doprava vedoucí centrem města. Podporujeme stavbu obchvatu centra města. Zaměříme se na aktivní jednání se všemi zainteresovanými stranami, aby se stavba přiblížila svému dokončení.

<h1>V. Školství, kultura a sport</h1> <h2>Digitalizace školství</h2>

Školy se mají věnovat hlavně vzdělávání. Půjdeme cestou digitalizace a snižování administrativy. Zasadíme se o aktivní přístup odboru školství k možnostem usnadnit ředitelům a školám řešení rutinních i neočekávaných situací.

<h2>Dostatek míst ve školách a školkách</h2>

Zajistíme dostupnost škol a dostatek míst. Připravíme školy na další demografický vývoj: nedostatky míst budeme řešit s předstihem. Podpoříme vznik alternativních tříd. Prosazujeme transparentní výběrová řízení ředitelů škol tak, aby školy vedli pedagogičtí lídři a schopní manažeři.

<h2>Kvalitní školní stravování</h2>

Prosazujeme kvalitní, kulturní a dostupné stravování ve všech školních jídelnách v návaznosti na projekt Zdravá školní jídelna. Budeme se zasazovat o využívání lokálních potravin.

<h2>Podpora sportu a práce místních klubů a spolků je důležitá</h2>

Prioritou je sportování dětí a mládeže. Podpoříme hobby sport všech generací. Chceme rovné a transparentní dotační podmínky. Podporu profesionálního sportu vnímáme jako důležitý aspekt v rámci motivace k zapojení se do hobby sportování a v rámci propagace města.

<h2>Reforma dotačního systému</h2>

Dotační proces je ne vždy průhledný. Je třeba opravdu důsledná změna, v dotačním systému je mnoho chyb a černých děr. Informace o dotacích budeme publikovat uživatelsky dostupně – aby se na ně mohl podívat každý, nejen ten, kdo se probere tunou materiálu. Průhledným dotačním procesem, férovým rozdělováním financí přivedeme víc kvalitních zájemců. Rozdělování dotací musí být rovné a odůvodněné, rozhodovat musí kvalita, nikoliv známosti.

<h2>Kulturně živé město</h2>

Znojmo by mělo být kulturně živým městem, s důrazem na kvalitu, nikoliv na kvantitu. Kultura nesmí být chudým příbuzným sportu. Chceme, aby Znojemská Beseda fungovala jako základna pro ostatní organizátory (např. zápůjčka mobiliáře, konzultace, poradenství), protože město nemusí být organizátorem všeho; cílem není chrlení akcí. Podpora města by měla směřovat jak do občanských iniciativ, tak do odborných uměleckých intervencí. Nesmí se zapomínat také na to, že kulturní aktivity by neměly jen bavit, ale i vzdělávat. Stejně jako v jiných oblastech, tak i v kultuře by měl vzniknout strategický plán, na jehož vzniku by se měly podílet kulturně činné znojemské subjekty i odborníci.

<h2>Chceme udržitelný turismus</h2>

Nechceme z centra Znojma Disneyland. Naším cílem je udržitelný turismus, který rozvíjí ve městě kulturu, obchod a služby. Město však musí především sloužit svým občanům.

<h1>ODVAHA DĚLAT, CO JE SPRÁVNÉ</h1>
Sdílení je aktem lásky

Další podobné články

Vedení Starého Lískovce odstranilo bezdůvodně opozici z komisí

Vedení Starého Lískovce odstranilo bezdůvodně opozici z komisí

V pondělí 23. října 2023 obdrželi všichni členové komisí informaci, že rada MČ Starý Lískovec všechny své poradní orgány ruší. Jen dva opoziční členové dostali poté informaci, že se znovu stávají členy nově jmenovaných komisí. Z původních osmi zástupců opozice v komisích zůstali pouze dva. Proč k tomuto kroku rada přistoupila, se členové nedozvěděli ani z e-mailu tajemnice, kterým oznamovala zrušení komisí, ani z vyžádané důvodové zprávy.