Pomáhají řešit nelehké životní situace. Máte povědomí o sociálních službách?

20. září 2022
Pomáhají řešit nelehké životní situace. Máte povědomí o sociálních službách?

Jak a podle čeho rozpoznat sociální služby?

Sociální služby se rozdělují dle místa poskytování. Za ambulantní službou osoba dochází či je doprovázena nebo dopravována a vrací se zpět domů. Terénní sociální služby jsou poskytované v přirozeném prostředí osob. Terénní pracovník za klientem dojíždí nebo dochází. Pobytová služba je spojená s komplexní péči, ubytováním a zajištěným stravováním v zařízení sociální péče.

Sociální služby se rozdělují na tři základní oblasti:

sociální poradenství – základní sociální poradenství jsou povinni poskytnout všichni poskytovatelé sociálních služeb, a to bez ohledu na to, kdo je o radu požádá. Odborné sociální poradenství poskytují specializované poradny (např. poradny pro oběti domácího násilí).

služby sociální prevence – zaměřují se především na oblast sociálně negativních jevů, např. kriminalita, bezdomovectví, krize v rodině apod.

služby sociální péče – pomáhají lidem zajistit fyzickou a psychickou soběstačnost. Zahrnují několik druhů služeb, které se rozlišují na základě toho, komu jsou určeny.

S jakými druhy služeb sociální péče se můžete setkat?

Domov pro seniory – pobytová služba, do které jsou přijímáni senioři, kteří z důvodu snížené soběstačnosti nemohou zůstat doma a nestačí jim péče rodiny ani terénní služby. Personál klientům pomáhá se zvládáním každodenních činností. Senioři jsou motivováni a podporováni k co nejdelšímu zachování své mobility.

Domov se zvláštním režimem – cílovou skupinou jsou senioři a osoby mladší 60 let, kteří mají sníženou soběstačnost zejména z důvodu onemocnění syndromem demence a nejsou schopni zůstat v domácím prostředí, nestačí jim péče rodiny ani pečovatelské služby. Služba je také poskytována osobám s psychiatrickým onemocněním ve stabilizovaném stavu.

Domov pro osoby se zdravotním postižením – obyvatelem zařízení je osoba s mentálním, tělesným nebo kombinovaným postižením. Cílem služby je zlepšit sociální postavení ve společnosti a zkvalitnit život osobám takto znevýhodněným.

Chráněné bydlení – alternativa k pobytu v ústavním zařízení. Jedná se o bydlení v bytě, který je v běžné zástavbě. Osoby, které zde bydlí, mají sníženou soběstačnost z důvodu zdravotního handicapu, chronického nebo duševního onemocnění a jejich situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby, ale jejich stav nepotřebuje plné zaopatření. Tento způsob bydlení je kombinací bydlení a sociální pomoci, posiluje přirozené sociální vazby, zachování či vytvoření přirozené sítě podpory v rámci širší rodiny, přátel a dalších blízkých osob.

Pečovatelská služba – není omezena věkem. Je poskytována formou ambulantní a terénní. Ambulantní služba je vhodná pro osobu, která nemá doma dobré podmínky pro hygienu. Osoba dochází nebo je dopravována do střediska osobní hygieny, kde se může umýt. V některých střediscích je k dispozici pedikérka a kadeřnice. Terénní forma pečovatelské služby je poskytována v přirozeném prostředí uživatele služby – u něj doma. Služba zahrnuje například pomoc při osobní hygieně, podávání stravy, pomoc s chodem domácnosti, doprovod k lékaři nebo zajištění doplňkových služeb (manikúra, kadeřnice). Pečovatelská služba může poskytovat i další služby - centrum denních služeb (dříve domovinka), týdenní stacionář, denní stacionář a odlehčovací službu (tzv. přechodný pobyt).

Dům s pečovatelskou službou - v domě se nachází tzv. byty zvláštního určení – obecní byty pro seniory a zdravotně handicapované. Domy jsou bezbariérové. Každá bytová jednotka má vlastní kuchyňskou linku a koupelnu s toaletou. Kromě nájemní smlouvy mohou klienti uzavřít i smlouvu o poskytování dalších služeb, které se hradí zvlášť. Jde například o pomoc při osobní hygieně, domácích pracích, doprovod k lékaři nebo na úřady atd.

Existuje spousta dalších sociálních služeb, které pomáhají řešit obtížné životní situace. Na webových stránkách MPSV naleznete katalog a registr poskytovatelů sociálních služeb. Informace o službách, které jsou poskytovány na území města Brna, získáte v poradenském centru Socio Info Point na ulici Koliště.

Petr Kubeš, kandidát na magistrát

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články

Vedení Starého Lískovce odstranilo bezdůvodně opozici z komisí

Vedení Starého Lískovce odstranilo bezdůvodně opozici z komisí

V pondělí 23. října 2023 obdrželi všichni členové komisí informaci, že rada MČ Starý Lískovec všechny své poradní orgány ruší. Jen dva opoziční členové dostali poté informaci, že se znovu stávají členy nově jmenovaných komisí. Z původních osmi zástupců opozice v komisích zůstali pouze dva. Proč k tomuto kroku rada přistoupila, se členové nedozvěděli ani z e-mailu tajemnice, kterým oznamovala zrušení komisí, ani z vyžádané důvodové zprávy.