Očima Jeníka Hory, člena výboru pro plánování města Znojma za Piráty

Očima Jeníka Hory, člena výboru pro plánování města Znojma za Piráty

Byl jsem osloven Piráty ke členství ve výboru, protože mám jako architekt zkušenost s urbanismem a územním plánováním. Zároveň mě zajímá, kam se město, kde žiju, bude vyvíjet. Od začátku roku proběhlo již čtvrté zasedání výboru, kde jsme řešili následující.

Prodej nemovitého majetku

V úvodu zasedání se jedná o žádostech na prodej pozemků. Hlasuje se o možnosti prodeje konkrétního nemovitého majetku, neřeší se ale cena jako taková. Dlouhodobě kritizuji ceny, za které město prodává nemovitý majetek. Na své připomínky jsem dostal odpověď, že na vše jsou znalecké posudky a město se jimi řídí. Až na případy, kdy se rada rozhodla jinak a pak se jimi neřídila...

Výbor ve svých usneseních nově zmiňuje, zda jde o potenciální stavební parcelu, nebo nikoli a dává doporučení radě a zastupitelstvu, aby tuto skutečnost zohlednily. Je to téma, kterému se chci věnovat dále. Prvním pozitivním krokem by mohlo být oslovit ke spolupráci jiného znalce…

Případ Přemysl: umění ve veřejném prostoru

Dalším bodem byl dar sochy Přemysla Otakara I. městu Znojmu. Spolek Monumenty českých králů a královen z.s., chce věnovat městu sochu sochaře Petra Císařovského. Protože se má socha nacházet ve veřejném prostoru památkové rezervace, je tohle nepřípustný způsob instalace uměleckého díla. Podobné dary už se mnoha městům vymstily.

Pokud je zde potřeba uměleckého díla na toto téma, navrhuji otevřenou výtvarnou soutěž s nezávislou porotou. Nechal jsem proto zpracovat nezávislé odborné oponentní posudky k záměru od představitelů kulturních institucí. Zároveň jsem inicioval hlasování o sestavení odborné komise, která by dar posoudila. Ta bohužel hlasováním výboru neprošla. Bod (ne)přijetí daru se odložil.

Architektonická soutěž jako standard

Mojí hlavní snahou ve výboru je prosadit architektonickou soutěž jako standardní prostředek pro výběr architekta na větší stavební zakázky města. Soutěž dle pravidel České komory architektů s nezávislou porotou je nejvíce transparentní a nejférovější způsob. Jakákoliv stavební zakázka je odkaz na desítky, možná stovky let do budoucnosti, proto musíme usilovat o co nejlepší výsledek.

Pozdě bycha honiti “U Lesíka”

Město prodalo největší zbývající rozvojovou plochu „U Lesíka“. Až teď se bude řešit, co zde vznikne. Rozumný postup by byl nechat si zpracovat územní studii, nebo regulační plán (jejichž zpracovatele vybere ideálně architektonickou soutěží) a s tím posléze nemovitosti prodávat. Ještě rozumnější by bylo, aby si město třeba vymezilo, že zde může vzniknout určité procento městských bytů.

Ani jedno se nestalo a město se prodejem zbavilo kontroly nad územím. V nabídkovém řízení byla specifikace využití území, nic zde už ale nebylo řečeno o samotném urbanismu. Vítězná nabídka sestává z kombinace řadových domů a sídlištní zástavby jednotlivých elipsovitých věží na místy společném soklu.

Nicméně je pozitivní, že investor zde nemá v plánu vybudovat další velké obchodní plochy, kterých je ve městě přebytek. Projekt přišel prezentovat na výbor a je otevřen debatě. V tomto směru by město mělo podat pomocnou ruku a snažit se, aby zde vznikla nová udržitelná, urbanisticky kvalitní a obyvatelná městská čtvrť. V tomto směru budu určitě proaktivní.

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články

Vedení Starého Lískovce odstranilo bezdůvodně opozici z komisí

Vedení Starého Lískovce odstranilo bezdůvodně opozici z komisí

V pondělí 23. října 2023 obdrželi všichni členové komisí informaci, že rada MČ Starý Lískovec všechny své poradní orgány ruší. Jen dva opoziční členové dostali poté informaci, že se znovu stávají členy nově jmenovaných komisí. Z původních osmi zástupců opozice v komisích zůstali pouze dva. Proč k tomuto kroku rada přistoupila, se členové nedozvěděli ani z e-mailu tajemnice, kterým oznamovala zrušení komisí, ani z vyžádané důvodové zprávy.