Program Pirátů pro MČ Brno-Žabovřesky

 • Pirátský program pro komunální volby do Zastupitelstva městské části Brno-Žabovřesky 5. – 6. října 2018

Bydlení, sociální věci a zdravotnictví

 • Budeme spolupracovat s městem na budování sociálního bydlení a zajištění cenově dostupného a komfortního bydlení pro všechny, kdo se snaží.
 • Chceme poskytnout startovací byty pro mladé, kteří nedosáhnou na hypotéku.
 • Podpoříme dobrovolnické projekty péče o seniory a dlouhodobě nemocné a jejich propagaci.
 • Zavedeme nutričně kvalitní a chutné jídlo pro seniory odkázané na donášku jídla v rámci sociálních služeb a možnost návštěvy jídelny.
 • Dohlédneme na dostupnou síť zdravotních služeb.
 • Jsme pro zavedení dobrovolného programu v minulosti osvědčených zdravotních a stomatologických preventivních prohlídek přímo ve školách, abychom šetřili čas rodičům.

Doprava

 • Omezíme četnost blokového čištění na nezbytné minimum a ušetřené peníze investujeme do služeb občanům.
 • Podpoříme výstavbupodzemích parkovišť nebo parkovacích domů namísto povrchových parkovacích míst, aby byl při navyšování počtu parkovacích míst uvolněn prostor pro městskou zeleň.
 • Odmítáme nedávno městem schválenou podobu rezidentního parkování. Budeme podporovat Piráty navrhovanou podobu rezidentního parkování, která z občanů nedělá cizince ve vlastním městě (viz celoměstský program).
 • Zajistíme opravy a výstavbu silnic s ohledem na plynulost silničního provozu.
 • Zajistíme dostatečnou údržbu chodníků.
 • Zasadíme se o budování cyklostezek a stojanů, případně i zastřešených stojanů pro uzamčení kol plošně po celé městské části po vzoru např. Toronta.
 • Podpoříme vznik nabíjecích stanic pro elektromobily na ulicích, veřejných parkovištích a dalších vhodných lokalitách.
 • Podpoříme rozšíření systému sdílených kol či aut nebo elektromobilů i do naší městské části.
 • Jsme pro co nejkomfortnější, levnou, častou a včasnou MHD jako alternativu k používání osobního auta, nicméně nijak nebudeme šikanovat majitele osobních aut (naopak se budeme snažit budovat parkovací místa a zajistit funkční systém parkování).
 • Opravy komunikací budeme provádět smysluplně a v promyšlených termínech (kolem škol o prázdninách apod.).
 • Budeme se aktivně vyjadřovat ke koncepcím dopravy a hájit zájmy občanů.

Kultura

 • Navážeme na již nyní fungující kulturní činnost.
 • Budeme podporovat umisťování uměleckých děl a informačních panelů (o historii městské části, přírodě, ochraně životního prostředí apod.) na veřejných prostranstvích.
 • Zahájíme spolupráci s malíři a street-art umělci na vymalování podchodů, starých zdí a zejm. technických budov uměleckou výzdobou.
 • Podpoříme bezplatné kulturní, hudební a divadelní festivaly, konané na veřejných prostranstvích v Žabovřeskách.
 • Zajistíme slevy pro seniory a mládež na placené kulturní akce, popř. poskytnutí zbylých míst na poslední chvíli zdarma.
 • Budeme spolupracovat s Moravskou galerií na pořádání akcí v Jurkovičově vile.
 • Budeme pečovat o kulturní památky.

Občanská vybavenost, bezpečnost a místní rozvoj

 • Volné nebytové prostory v domech svěřených městským částem poskytneme za zvýhodněných podmínek START-UPům. Budeme podporovat zejména malé a střední podnikatele v Žabovřeskách.
 • Zaměříme se na vybudování nového workoutového hřiště pod širým nebem na pozemcích města (s bezplatným vstupem).
 • Instalujeme veřejnéwi-fi zóny.
 • Vybudujeme dětské hřiště a veřejně přístupné hřiště pro míčové sporty po vzoru Vídně.
 • Podpoříme farmářské trhy.
 • Budeme prosazovat, aby v Žabovřeskách byly všechny potřebné služby občanské vybavenosti i plochy a služby pro oddech a relaxaci (aby vše šlo udělat a obstarat u nás v Žabovřeskách bez nutnosti jezdit do jiných městských částí).
 • Místo staveb na zelené louce a plochách zeleně budeme prosazovat revitalizaci staré zástavby a opuštěných území – tzv. brownfieldů.
 • Nepřejeme si zahušťování bytové výstavby na úkor parků a ploch zeleně. Požadujeme zahrnutí občanské vybavenosti do projektů a investice do umění ne veřejných prostranství v rámci developerských projektů. V tomto chceme developery regulovat v procesu územního plánování.
 • Zaměříme se na budování veřejných toalet, pítek a odpadkových košů (také na tříděný odpad) v architektonicky, designově a urbanisticky hodnotném vzhledu.
 • Budeme udržovat zanedbané průchody a stezky.
 • Budeme tlačit Městskou Policii k aktivnímu řešení podnětů od občanů.
 • Chceme bezpečnou městkou část pro nás a naše děti.

Školství a sport

 • Jsme pro zavádění moderních metod výuky, kdy bude dána žákům větší svoboda v tom, v čem a jak se chtějí vzdělávat a nesnažit se vychovávat stádo podle jednoho metru.
 • Chceme podporovat diskuzi na školách a rozvoj samostatného logického myšlení a kreativity.
 • Budeme prosazovat kvalitní stravování a ovoce do škol (např. svačiny zdarma z dotací EU) namísto automatů na cukrovinky a přeslazené limonády.
 • Budeme prosazovat dostatek kapacit ve školkách a podporu lesních, kontejnerových a firemních školek a dětských skupin.
 • Budeme podporovat zejména amatérský a mládežnický sport a maximalizovat možnosti cenově dostupného a bezplatného aktivního odpočinku pro občany.
 • Podpoříme cenově dostupné kroužky pro děti.

Transparentnost, otevřená radnice, elektronizace veřejné správy

 • Zavedeme či zapojíme se do projektu mapové aplikace (např. https://www.lepsimisto.cz/), kam budou moci občané vkládat svoje podněty, nápady a tipy ke zlepšení věcí a veřejných prostranství v Žabovřeskách.
 • Vytvoříme možnost pro občany a spolky zapojit se na dobrovolné bázi do projektu, který je bude emailem informovat o zamýšlených změnách územního plánu a plánovaných záměrech v jejich okolí s popsáním možností, jak se zapojit do rozhodování.
 • Budeme sami aktivně zveřejňovat všechny dokumenty, o které lze žádat podle zákona o svobodném přístupu k informacím, na internetových stránkách městské části.
 • Budeme předem zveřejňovat podkladové materiály do Rady a Zastupitelstva a pokud možno je umožníme veřejnosti připomínkovat.
 • Podpoříme participativní rozpočtování. Občané mají právo navrhovat vlastní projekty a rozhodovat, za co se utrácí veřejné peníze.
 • Vyvěsíme ankety zjišťující názory občanů na webu městské části. Podpoříme vyhlašování místních referend o zásadních otázkách společně s volbami.
 • Budeme se skutečně, nikoliv jen formálně, zabývat stížnostmi a peticemi od občanů. Budeme přijímat a projednávat i elektronické petice.
 • Zasadíme se o veřejné projednávání zásadních rozhodnutí a strategických dokumentů s občany, místními podnikateli, odborníky, neziskovým sektorem a aktivními občany v Žabovřeskách.
 • Zavedeme transparentní účet městské části pro snadné monitorování finančních toků a rozklikávací rozpočet na internetu.
 • Všechny schůzky našich zastupitelů budeme zapisovat a zveřejňovat v registru lobbistických kontaktů na internetu.
 • On-line přenos z jednání zastupitelstva ve full HD s možností chatu, aby se mohli zapojit i hendikepovaní, nemocní a pracovně zaneprázdnění občané, kteří se nemohou dostavit osobně a následná archivace záznamů s možností stáhnutí z internetu.
 • Chceme zastupitelstvo ve vhodnější čas, aby pracující měli dostatek času se na zastupitelstvo dopravit.
 • V zápisech z jednání Rady a Zastupitelstva musí být dohledatelné, kdo jak hlasoval.
 • Většina agend by měla jít zařídit po internetu bez nutnosti občanů docházet na úřad.
 • Zasadíme se o vydání metodiky pro zadávání veřejných zakázek s cílem, aby byla transparentně zveřejňována všechna výběrová a zadávací řízení a aby každý mohl veřejné zakázky zavčas připomínkovat anebo podat nabídku.
 • Stanovení limitů a podmínek u zakázek malého rozsahu pro přímé zadání (s následným zveřejněním).
  • Podpora zohlednění ekologických, sociálních a lokalizačních faktorů (zadávání na kvalitu) jako např. zaměstnání osob dlouhodobě registrovaných na úřadu práce při realizaci veřejné zakázky, zohlednění estetických hledisek, ozelenění veřejných prostranství, podpora malých lokálních dodavatelů, bezobalové dodávky, standard pasivních domů, záchyt dešťové vody, výroba elektrické energie z obnovitelných zdrojů, vyžadování redukce prašnosti při stavbách apod.
  • Jako zadavatel veřejných zakázek v oblasti informačních a komunikačních technologií budeme preferovat open-source řešení jako prevenci vzniku, či prohloubení problému uzamčení k dodavateli (vendorlock-in).
  • Zavedeme transparentní proces udílení a následné zveřejnění příjemců veřejných dotací.
  • Zajistíme transparentní a efektivní správu majetku svěřeného MČ.
  • Přejeme si štíhlý, ale efektivní, schopný, vstřícný, slušný, jazykově vybavený a v relaci k tomu adekvátně platově ohodnocený sbor úředníků.
  • Budeme se inspirovat v zahraničí na příkladech dobré správy a učit se na úspěších měst zejména v západní a severní Evropě (Vídeň, Kodaň), Severní Americe, Austrálii, Asii atd.
  • Budeme navazovat mezinárodní spolupráci a participovat na evropských projektech.
  • Stejná pravidla a transparentnost musí platit i v městských příspěvkových organizacích a společnostech (např. školách), kam budeme chtít nalákat vysoce kvalifikované a schopné odborníky vybírané na základě transparentních výběrových řízení, nikoliv trafikanty.

Územní plánování

 • V rámci programu rozvoje městské části se budeme vyjadřovat ke strategickým dokumentům rozvoje města, k projednávaným územněplánovacím dokumentacím a investičním akcím. Budeme tvrdě dohlížet na to, aby se z územního plánu a souvisejících koncepcí nestal trhací kalendář, ale by byl územní plán dlouhodobě platným strategickým dokumentem, kde budou sladěny všechny zájmy v území (zájmy občanů, podnikatelů, ochrana veřejné zeleně, přírody a krajiny).
 • Jsme proti účelovým změnám územního plánu šitým na míru developerům.
 • V rámci rozvoje městské části budeme bezpodmínečně trvat na ochraně ploch veřejné zeleně.
 • Chceme zachovat dosavadní výšku budov. Jsme proti stavbám věžáků na území městské části.
 • V rámci investičních akcí musí být brát ohled u všech budov a ploch na bezbariérový přístup.

Veřejná zeleň

 • Podporujeme rozvoj ploch veřejné zeleně, nikoliv pouze občasné sekání trávy.
 • Prozkoumáme možnosti budování nových parků a veřejně přístupných ploch zeleně.
 • Na vhodných plochách zajistíme výsadbu záhonů s okrasnými květinami, které budou dekorativně oploceny provazem. Výběr vhodných druhů bude proveden tak, aby bylo zajištěno kvetení rostlin po většinu roku.
 • Na vhodných plochách vysadíme nové dřeviny, zejména původních listnatých druhů stromů, které v letních měsících zajistí stín, ochrání před deštěm, budou regulovat teplotu apod.
 • Zrevitalizujeme dosud zanedbané plochy zeleně, zajistíme pravidelné odplevelování a dosadbu travního semene u nehezky vypadajících travních ploch.
 • Zajistíme sečení travních porostů, aby byl zajištěn jejich estetický vzhled i možnost příjemné chůze po nich, posezení na trávě a různých her s míčem, frisbee apod.
 • Zajistíme pravidelný úklid ploch zeleně od odpadků a napadaných listů.
 • Zavedeme péči o okrasné rostliny, zastřihávání, organické hnojení.
 • Pro odstraňování plevelů budou voleny pokud možno nechemické postupy, zejména městská část ustoupí od používání rakovinotvorného herbicidu na bázi glyfosátu (Round-up).
 • Zajistíme rozvoj zelených ploch i u pásů podél silnic a v zelených pásech mezi dvěma pruhy (péče a rozvoj tzv. silniční vegetace).
 • Zrealizujeme výsadbu keřů tam, kde podzemní sítě nedovolí výsadbu stromů.
 • Uzavřeme dohody s vlastníky o výsadbě popínavých rostlin na soukromých budovách (pozemků a budov, které nevlastní město) tam, kde to bude účelné a k veřejnému prospěchu (zelené stěny absorbují hluk, regulují teplotu apod.)
 • Kdo by měl zájem bezplatně se na dobrovolné bázi starat o maloplošnou zeleň v majetku města přiléhající k domům v soukromém vlastnictví, mělo by se těmto snahám, pokud možno, vycházet vstříc.
 • Při rekonstrukcích nebo výkopech na ulicích, kudy vedou tramvajové linky, zajistíme odstranění betonu pod kolejemi a nahrazení těchto ploch travním porostem.
 • Zajistíme rozvoj i maloplošné zeleně jako např. pouliční zeleně mezi plotem nebo zdí budov a chodníkem, malých parčíků, ploch a zelených oáz.
 • Vysadíme ovocné keře a stromy ve vhodných lokalitách. Každý si bude moci přijít natrhat. Provedeme průzkum ve věci výsadby obecního ovocného sadu, který bude zpřístupněn bezplatně veřejnosti. Pokusíme se zorganizovat dobrovolné projekty, kdy by mladší generace sbíraly ovoce pro seniory. Tento sad by byl taky báječným místem pro pořádání sousedských, komunitních a kulturních akcí.
 • Prosadíme podporu zahrádkářských kolonií a komunitního zahradničení.
 • Nepřejeme si zástavbu zelených ploch ani rušení kolonií zahrádek.
 • Podpoříme včelaření k zajištění opylení jak veřejné zeleně, tak i soukromých zahrad.
 • Budeme umisťovat květináče a truhlíky s květinami a zelení včetně závěsných na prostranstvích bez zeminy (např. zabetonovaných).
 • Provedeme průzkum možnosti realizace výsadby zeleně či pytlového zahradničení na plochých střechách domů, zejm. obecních.
 • Zvýšíme umisťování laviček, veřejných grilů.
 • Poskytneme know-how péče o zeleň široké veřejnosti zdarma ve formě školení.
 • Zrealizujeme projekt motivace k umisťování květináčů s muškáty do oken v jednotném stylu po celé městské části.
 • Vyhlásíme soutěže a budeme udělovat ceny za nejhezčí předzahrádku.
 • Podpoříme revitalizaci nábřeží řeky Svratky a vnitrobloků.
 • K výsadbě a péči o zeleň budeme využívat také institutu veřejně prospěšných prací, aby tato práce byla efektivní a smysluplná.

Realizace těchto opatření povede ke:

 1. Snižování průměrných teplot na území městské části v letním horku a zvyšování průměrných teplot v zimě, přispívání k adaptaci na změny klimatu (zeleň je nejlevnější klimatizační jednotka).
 2. Snižování prašnosti a zlepšení kvality ovzduší, produkce kyslíku (zeleň čistí vzduch)
 3. Zlepšení zadržování vody v krajině.
 4. Zvýšení biologické rozmanitosti včetně výskytu hmyzu a drobných živočichů.
 5. Okrášlení a zpříjemnění života v městské části.

Ochrana vod a lesa

 • Zajistíme zachytávání dešťové vody na veřejných budovách a její používání pro splachování na toaletách, či jako závlahu pro rostliny, atd.
 • Budeme motivovat k ekologickému hospodaření na půdě bez používání chemikálií.
 • Městská část bude jako dotčený orgán podporovat šetrné hospodaření v lesích na území městské části s přirozenou druhovou skladbou dřevin, ponechávání odumřelých dřevin k zetlení apod. Důležitá je pro nás i rekreační funkce lesů - v lesích budou na vhodných místech instalovány odpadkové koše na tříděný odpad a lavičky.

Ochrana ovzduší a energetický management

 • Zateplíme dosud nezateplené městské budovy s ohledem na estetické hodnoty (nikoliv pouhé obložení polystyrenem v případech, kdy by to vedlo k degradaci umělecké hodnoty fasády).
 • Provedeme instalaci moderních kotlů na vytápění a napojení na horkovody v městských budovách.
 • Podpoříme celoměstská opatření k dosažení dobré kvality ovzduší.
 • Umístíme nabíjecí stanice pro elektromobily na ulicích a veřejných parkovištích.
 • Zvážíme kroky k redukci zbytečného světelného smogu.
 • Zajistíme instalaci anti-vandal perlátorů ve veřejných budovách.

Nakládání s odpady

 • Jsme pro podporu a osvětu na poli především předcházení vzniku odpadů (Projekt Re-use, bezobalové nakupování, domácí kompostování).
 • Nainstalujeme nádoby na svoz směsného komunálního odpadu, nádoby na tříděný odpad a sběrná střediska co nejblíže místu bydliště občanů.
 • Dohlédneme na opravu přístřešků pro popelnice u bytových domů.
 • Prověříme možnosti svozu biologicky rozložitelného odpadu, tam kde není možné umístit kompostéry, na základě vyhodnocení pilotního projektu v Masarykově čtvrti. Svoz by byl případně zaváděn na dobrovolné bázi.
Navrhni úpravu