Program Pirátů pro krajské volby 2020 v Jihomoravském kraji

Kapitoly


 1. Životní prostředí
 2. Zdravotnictví
 3. Sociální a prorodinná politika
 4. Vzdělání
 5. Kontrola, transparence a participace
 6. Doprava
 7. Prosperující a inovativní kraj
 8. IT a krajská informatika pro 21.století
 9. Kultura, památková péče a cestovní ruch
 10. Sport a práce s mládeží
 11. Vnější vztahy a spolupráce
 12. Územní plánování
 13. Bezpečný kraj


Životní prostředí


 • Prolomíme sucho a ochráníme krajinu
  • Podpoříme vznik drobných prvků pro udržení vody v krajině místo obřích vodních staveb. Stěžejní bude obnova tůní, meandrů a slepých koryt vodních toků, rybníků či vytvoření suchých poldrů.
  • Zajistíme metodickou podporu obcím a městům, případně iniciaci, právní pomoc a projektování při obnově polních cest, výsadbě alejí, remízků, větrolamů a tvorbě dalších krajinných prvků včetně spolupráce při pozemkových úpravách.
  • Zrealizujeme projekty na podporu a propagaci technologií vedoucích k úsporám vody ve městech a obcích a poskytneme obcím a starostům odborné poradenství, jak dělat opatření spořící vodu.
  • Podpoříme projekty na ochranu klimatu jako jsou zadržování vody, energetická úspornost či zelené fasády a střechy. Prověříme efektivnost možné instalace FV panelů na střechách budov JmK, kterých jsou téměř 3 tisíce (školy, úřady, sociální instituce).
  • Kraj musí jít příkladem a podílet se na vzniku vzorových projektů pro ochranu krajiny a adaptaci na klimatickou změnu.
  • Ochráníme vodní zdroje – nedopustíme nebezpečný hazard s vodními zdroji.
  • Jsme proti zbytečnému zastavění nejkvalitnější půdy.
 • Kam s odpadem?
  • Podpoříme co nejdřívější konec skládkování, protože odpad vnímáme jako surovinu. Preferujeme materiálové nebo energetické využití odpadu. Není nutné vše spalovat. Podporujeme chytré technologie a moderní způsob řešení nakládání s odpady. Jsme pro recyklaci dřeva. Jsme proti tomu, aby biologicky rozložitelný materiál končil v komunálním odpadu. Jsme si vědomi toho, jak je to cenná surovina pro výrobu kompostu.
  • Poskytneme obcím odborné poradenství v oblasti odpadového hospodářství pro snížení množství komunálního odpadu a za něj vydaných financí pomocí chytrého třídění odpadu.
 • Udržitelné řízení kraje
  • Definujeme nově gesci radního a odbor pro zemědělství, lesnictví, vodohospodářství a životní prostředí. Tato témata patří neodmyslitelně k sobě, proto je budeme řešit v návaznosti. Kraj budeme spravovat ekologicky a v souladu s principy udržitelnosti, prevence vzniku odpadů a emisí.
  • Při výstavbě budov kraje a krajem zřizovaných institucí budeme preferovat environmentálně citlivá řešení a jako hodnotící kritérium budeme používat mezinárodně zavedené a uznávané standardy hodnocení environmentálních dopadů. Například chceme využívat stavby ze dřeva a dalších k přírodě šetrných obnovitelných zdrojů, stejně jako maximální zapojení místních firem.
  • Všechny dotace musí být systémové, transparentní a šetrné, proto je bude rozdělovat odborná výběrová komise se zaměřením na důsledky opatření, která zveřejní zápis o průběhu výběrového řízení on-line formou.
  • Kraj bude spolupracovat s odbornými institucemi a s profesionály z oboru. Chceme být partnery měst a obcí u vzorových projektů udržitelného hospodaření v krajině a udržitelného přístupu k životnímu prostředí.
  • Rozšíříme možnosti environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) v regionech a městech skrze příklady dobré praxe a dlouhodobou udržitelnost jednotlivých projektů. Kraj musí jít příkladem a vytvořit vzorové projekty.
  • Poskytneme obcím a starostům odborné poradenství, jak dělat opatření, zajistíme rozvoj dovedností osob odpovědných za vedení samospráv měst a obcí skrze semináře a webináře.
  • Podrobíme strategii rozvoje (STRATEGIE 2021+) revizi.
  • V lesích podpoříme boj proti škůdcům, například výsadbou dubovo-bukových a smíšených kultur. Povedeme dialog o možném zapojení obcí, které mají lesní pozemky mimo svůj katastr.
 • Podpora udržitelného zemědělství
  • Z pozice kraje se zasadíme o transparentní hospodaření s penězi Vinařského fondu. Prostředky z kraje budou zaměřené na pomoc těm vinařům, kteří nedosáhnou na podporu ze státních a evropských zdrojů. Peníze z marketingu přesuneme do přímé podpory vinařů, jako jsou podsadby vinohradu, výsadba stromů do vinic, nebo nákupy drobného vybavení. Podpoříme také místní vinařské spolky, především v pořádání osvětových akcí pro vinaře.
  • Více surovin lokálních zemědělců v jídelnách škol a nemocnic. Podpoříme lokální zemědělce skrze veřejné stravování – kraj zřizuje instituce poskytující veřejné stravování (školy, nemocnice, sociální služby atd.). Chceme, aby tyto instituce v co největší možné míře nakupovaly od lokálních zemědělců a producentů. Podpoříme tím jak regionální ekonomiku, tak i pestrost zemědělské produkce a krajiny jako takové a snížíme také nutnost dálkové přepravy.
  • Našim cílem je větší podíl pěstovaného technického konopí na jihomoravských polích – zrealizujeme projekt vybudování tírny a dalších zpracovatelských kapacit,podpoříme také nezbytnou mechanizaci.


Zdravotnictví


 • Efektivnější a transparentní zdravotnictví
  • Přijatou zdravotnickou koncepci podrobíme debatě s odbornou veřejností a slabší části společně vylepšíme tak, aby pro občany Jihomoravského kraje byla zajištěna dostupná zdravotní péče.
  • Velkou pozornost zaměříme na restrukturalizaci nákupů, distribuci a výdej léčiv, zdravotnických prostředků a přístrojů, a to nejen pro krajské organizace v oblasti zdravotnictví, ale i v oblasti sociální péče. Zvýšíme transparentnost a efektivitu pomocí přehledných pravidel.
  • Ve spolupráci s odborníky vyhodnotíme, která zdravotnická zařízení má smysl podporovat a která transformovat.
 • Udržitelné zdravotnictví
  • Ve spolupráci s odbornou veřejností budeme hledat řešení zásadního problému, kterým je nedostatek zdravotnického personálu a jeho vyšší věk.
  • Budeme spolupracovat na projektech, které řeší kritickou situaci nedostatku lékařů v oblasti primární péče a zubního lékařství, a to všestranou podporou. Najdeme způsoby, jak do kraje přilákat nové lékaře.
 • Důstojný odchod
  • Zajistíme zvýšení dostupnosti a standardu zdravotních služeb v oblasti domácí paliativní péče.
  • Zlepšíme péči o umírající v jejich vlastním sociálním prostředí, zajistíme zdravotní péči na náležité odborné úrovni a zlepšíme tak kvalitu života nevyléčitelně nemocných a umírajících v domácím prostředí v Jihomoravském kraji.
  • Umožníme umírajícím dožít či zemřít v domácím prostředí v přítomnosti blízkých bez nutnosti převozu do nemocničních zařízení v samém závěru života.
 • Zdravotnictví jako součást společnosti
  • Podpoříme nestátní neziskové organizace působící v oblasti zdravotnictví, které prokáží kompetence, odbornost a přínos pro obyvatele JmK.
  • Organizacím nabídneme jak podporu ve vzdělávání, tak i podporu v získání Evropských grantů a finanční podporu z rozpočtu kraje.
 • Podpora zařízení se vstřícným přístupem k porodu
  • Podpoříme vznik center porodní asistence v již fungujících zařízeních, která se vyznačují vstřícným přístupem k porodu.
  • Taková zařízení budeme podporovat a zapojíme je do tvorby metodiky, kterou budeme sdílet v zařízeních napříč krajem i státem.


Sociální a rodinná politika


 • Rodinná politika
  • Podpoříme více částečných úvazků v krajem zřizovaných institucích, možnost home office a flexibilní pracovní dobu, aby rodiče mohli lépe skloubit práci a rodinný život.
  • Podpoříme vznik a rozvoj pozic mediátora a rodinného asistenta s cílem pomáhat rodinám překonávat krize, nabídnout pomoc a seznámit je s možnostmi, jakou pomoc mohou využít. Zmapujeme, ve kterých částech kraje tyto pozice chybí a zasadíme se o to, aby byla pomoc dostupná pro všechny rodiny z Jihomoravského kraje. Zapojíme také nízkoprahová centra a obce a města.
  • Budeme podporovat organizace, které se dlouhodobě a efektivně starají o pěstounské rodiny.
  • Chceme zmírnit sociální izolaci a osamělost ohrožených skupin lidí, například seniorů či osob se zdravotním postižením, proto vytvoříme podmínky pro vzájemnou mezilidskou podporu v komunitě, mezigenerační setkávání dětí a seniorů a podpoříme vznik mezigeneračních center.
 • Pomoc pro pečující
  • Identifikujeme potřeby rodin i jednotlivců, kteří pečují o další osoby, zejména o děti či rodiče, výsledku pak přizpůsobíme stávající dotační programy z pohledu efektivity.
  • Razantně posílíme možnost terénních odlehčovacích služeb, také denní stacionáře či svépomocné a neformální skupiny.
  • Podpoříme rozvoj paliativní péče poskytované jak v zařízeních, tak v domácím prostředí.
 • Koncepci sociálních služeb v Jihomoravském kraji aktualizujeme dle potřeb
  • Zajistíme aktuální data. Je třeba, aby sociální služby, které jsou poskytované krajem nebo ve spolupráci s ním, reagovaly na reálnou poptávku občanů a odrážely jejich potřeby.
  • Zlepšíme podmínky pro poskytovatele sociálních služeb pružnějším a předvídatelnějším způsobem financování spolu se snížením administrativní zátěže.
  • Podpoříme také možnosti profesního rozvoje a umožníme sociálním pracovníkům a pracovnicím lépe skloubit pracovní a rodinný život.
 • Zkvalitníme sítě sociálních služeb
  • Zajistíme, aby pro občany z jakékoliv části Jihomoravského kraje existovala dostupná terénní služba typu osobní asistence nebo pečovatelské služby, stejně tak podpoříme vznik a rozvoj komunitních zařízení, která poskytují služby lidem se zvláštními potřebami, například s autismem či Alzheimerovou chorobou.
  • Budeme usilovat o bezbariérovost kraje v maximální možné míře.
  • Ve spolupráci s odborníky z praxe vytvoříme přehledný seznam sociálních služeb a s pomocí moderních technologií zajistíme možnost rezervace služeb online.


Vzdělávání


 • Moderní odborné školství propojené s praxí
  • Chceme, aby ve všech okresech Jihomoravského kraje odpovídalo odborné školství požadavkům trhu práce ve 21. století, podpoříme projekty, které zajistí, aby žáci odborných středních škol pracovali s nejnovějšími technologiemi. Kraj musí být nápomocen v partnerství mezi vzdělávacími institucemi a významnými regionálními zaměstnavateli.
  • V oblasti vzdělávání je třeba více podporovat high-tech a moderní obory středního školství jako jsou IT, kybernetická bezpečnost, mechatronika či přírodní vědy.
  • Budeme podporovat rozvoj podnikatelských dovedností žáků SŠ vytvářením podnikatelských projektů v rámci výuky pod vedením zkušeného lektora, například úspěšného podnikatele z regionu.
 • Mít na výběr ze stejně kvalitního vzdělávání
  • Gymnázia bereme jako líheň high-tech talentů, proto podpoříme metodický rozvoj kompetencí, které pomohou jejich absolventům uplatnit se ve špičkových oborech, které v regionu existují a které budou i nadále poptávány.
  • Vnímáme nestejnou kvalitu vzdělávání v metropoli a regionech, proto budeme usilovat o snížení této mezery na minimum, naším cílem je srovnání úrovně všeobecného středního vzdělání ve všech regionech kraje, čehož chceme dosáhnout například metodickou a didaktickou pomocí v rámci školení ředitelů i učitelů. Podpoříme vyrovnávání rozdílů i finančně.
  • Odborné a učňovské školství musí být dobrá, ne poslední volba. Pomocí metod mimoškolního vzdělávávání budeme zvyšovat atraktivitu těchto forem studia. Chceme, aby studenti těchto škol vnímali dobře možnosti sebeuplatnění, které jim daný obor dává, aby získali širší osobnostní výbavu do dalšího života a porozuměli světu, do kterého po ukončení školy vstupují.
  • Jihomoravský kraj je také zřizovatelem škol se speciálními potřebami. Tyto školy musí poskytovat zejména maximální metodickou pomoc, aby děti a studenti se speciálními potřebami mohli dosáhnout jak kvalitního vzdělání, tak zejména dovednostní vybavenosti do dalšího života.
 • Další důležité součásti oblasti vzdělávání
  • Středisko služby školám (SSŠ) se pod naším vedením změní ve výrazného nositele inovací, který formou nabídky přináší školám v JmK možnosti zlepšení v té nejdůležitější a základní oblasti – tedy v oblasti vzdělávání samotného.
  • Zajistíme opravdu otevřená a férová výběrová řízení na ředitele škol v kraji.
  • Budeme se více věnovat i oblasti mimoškolního neformálního vzdělávání.


Kontrola, transparence a participace


 • Úřad bez tajností a srozumitelný pro veřejnost
  • Zajistíme zveřejňování zápisů z výborů a také podkladů pro jednání zastupitelstva před jeho konáním.
  • Zajistíme, aby kontakt občana s krajem byl uživatelsky přívětivý, zejména online komunikace skrze web.
 • Veřejné peníze pod kontrolou
  • Prosadíme povinnost otevřených výběrových řízení při výběru dodavatele veřejných zakázek malého rozsahu v hodnotě nad 200 000 Kč, tedy zakázek, u kterých otevřené výběrové řízení výslovně neukládá zákon. A to nejen pro krajský úřad, ale také pro příspěvkové organizace kraje.
  • Prosadíme dotační systém, který jsme zavedli v Brně, kde bude dohledatelný způsob hodnocení, hodnotitelé a jednotlivé přidělené dotace, a projektový portál.
  • Zajistíme zveřejnění smluv pod 50 tisíc Kč v registru smluv. Pohlídáme, aby kraj, krajské firmy i krajské příspěvkové organizace nadále zveřejňovaly smlouvy v registru smluv a této povinnosti se nevyhýbaly.
  • Zveřejníme na internetu platby kraje všem dodavatelům až do úrovně jednotlivých faktur.
 • Otevřená data, otevřený kraj a participace
  • Obyvatelům, firmám a startupům zpřístupníme ve formě otevřených dat co nejširší škálu informací krajského úřadu.
  • Nebudeme rozhodovat za zády občanů. O všech strategických politických rozhodnutích budeme veřejnost včas předem informovat. Svoláme veřejné debaty, vysvětlíme nejasnosti a vyslechneme si názor občanů.
  • Zvýšíme míru participace občanů na krajském rozpočtu.


Doprava


 • Myslíme na budoucnost
  • Iniciujeme vznik ucelené dlouhodobé Strategie krajské dopravy, na které se bude velkou mírou podílet odborná veřejnost.
  • Podpoříme pilotní programy přechodu k autonomní mobilitě.
  • Podpoříme výstavbu infrastruktury pro elektromobilitu a jiné nízkoemisní pohony.
  • Zajistíme využití IT systému pro systematické plánování oprav komunikací k informování starostů a obyvatel s dostatečným předstihem.
  • Součástí zadávací dokumentace na opravy silnic bude jako významné kritérium čas opravy.
 • Veřejnou dopravou pohodlně po celém kraji i k sousedům
  • Budeme dále rozvíjet a modernizovat IDS JMK, a to i mimo kraj do sousedních regionů včetně přeshraniční dopravy do Rakouska a na Slovensko.
  • Za stěžejní považujeme výstavbu nových železničních tratí, například potřebné spojení Znojemska a Brna, ale také opravu a modernizaci stávajících tratí. Současně podpoříme výstavbu VRT.
  • Metodickým vedením pomůžeme obcím a městům při zavádění dopravních systémů poslední míle (kombinace všech typů individuální a veřejné dopravy, jako jsou bezpečná parkoviště pro automobily, kola a motocykly). Inspirovat se budeme u již úspěšně zavedených a funkčních řešení v zahraničí. Navrhneme využívání mikrobusů místo autobusů tam, kde to má například z kapacitních důvodů smysl.
 • Spolehlivá silniční a dálniční síť
  • Budeme intenzivně řešit problémy s dálnicí D1.
  • Podporujeme urychlení výstavby silnic R43, R52 a R55, podpoříme výstavby obchvatů obcí a vedení páteřních komunikací mimo zastavěné oblasti.
  • Zajistíme lepší komunikaci Správy a údržby silnic s obcemi a podnikateli při plánovaných rekonstrukcích silnic 2. a 3. třídy.
 • Krajem na suchu i po vodě
  • Chceme bezpečné oddělení automobilové dopravy od cyklistů a chodců, budeme prosazovat mikroregionální rozpočty pro budování chodníků a cyklostezek, které budou sloužit i jako propojení mezi obcemi.
  • Podpoříme další rozvoj Baťova kanálu a splavnosti řeky Moravy s cílem podpořit také lodní turistickou dopravu na trase Hodonín–Otrokovice.


Prosperující a inovativní kraj


 • Investice do podnikání s vysokou přidanou hodnotou
  • Vytvoříme podmínky pro vznik a příchod high-tech a inovativních firem nabízejících pracovní místa s vysokou přidanou hodnotou a nadprůměrnými příjmy.
  • Prostřednictvím Jihomoravského inovačního centra zajistíme větší provázání zahraničních firem s lokálními startupy, zároveň obnovíme dotační program pro začínající podnikatele a zaměříme se na obory s vysokou přidanou hodnotou jako jsou IT, služby či Průmysl 4.0.
  • Pomůžeme firmám v kraji, aby byly na investice v oblasti high-tech a inovace připraveny organizačně, personálně i zaměřením. Kraj zřídí seed fond ve spolupráci se soukromými investory.
 • Silná podpora pro lokální ekonomiku
  • Vytvoříme podmínky pro úzkou spolupráci regionálních firem a veřejných institucí tak, aby byly v maximálně míře využívány regionální produkty s důrazem na podporu zaměstnanosti či zkrácení distribučního řetězce.
  • Podpoříme místní farmáře, zemědělce a producenty potravin formou tvorby odbytových center a zajištěním pravidelného odběru regionálních potravin do škol a příspěvkových organizací JmK.
  • Prostřednictvím Jihomoravského inovačního centra umožníme vznik lokálních podnikatelských hubů a komunit, jejichž cílem bude intenzivní podpora malých a středních firem v jednotlivých okresech.
 • Chytrý rozvoj venkova jako priorita
  • Vytvoříme podmínky pro chytrý rozvoj venkova, založený na technologiích jako jsou vysokorychlostní internet, sdílená ekonomika nebo chytré zemědělství, ekologie či energetika.
  • Zaměříme se na méně prosperující regiony s cílem vyrovnat rozdíly.
  • Budeme podporovat možnost práce z domu, částečné úvazky rodičů na rodičovské dovolené a vynasnažíme se zastavit vylidňování venkova.
  • Podpoříme dostupnost základních potravin pro obyvatele malých obcí.
  • Obnovíme dotační program pro začínající podnikatele, aby došlo k synergii s dotacemi, které poskytuje Úřad práce.
 • Srozumitelný rozpočet, majetek a veřejné zakázky
  • Zavedeme přehlednější rozklikávací rozpočet.
  • Vytvoříme novou strukturu krajského rozpočtu – zdola.
  • Zajistíme větší efektivitu u společných nákupů zboží a služeb, budeme srovnávat ceny a kvalitu.
 • Pokroky ve prospěch kraje a jeho obyvatel
  • Budeme prosazovat důsledné naplňování Regionální inovační strategie (RIS) na příští programové období jako nástroje pro rozvoj kraje.
  • Zajistíme setrvalou podporu krajem zřizovanému Jihomoravskému inovačnímu centru (JIC), které je dnes inkubátorem domácích inovativních firem a institucí a které pomáhá firmám inovovat a růst. JIC bude více aktivní i vůči regionům a regionálním centrům kraje, kde bude také podporovat jejich rozvoj a inovativnost.
  • I nadále budeme podporovat transfer špičkových talentů a vědců.
  • Podpoříme rozvoj podnikavosti ve smyslu samostatnosti a iniciativy na všech stupních škol v Jihomoravském kraji. Spolu s univerzitami pak budeme usilovat o realizaci technologického transferu a etablování univerzitních spin-offů, tedy komerčních společností vyčleněných z univerzit.
  • V organizačním uspořádání budeme usilovat o vyjmutí marketingu z oblasti inovací a naopak o zařazení krajské informatiky, která má výrazně inovační charakter.


IT a krajská informatika pro 21. století


 • IT a krajská informatika jako politická priorita
  • Agenda IT bude prioritou politického vedení kraje. Zasadíme se o to, aby krajská informatika měla přímé politické řízení, bude mít svého radního nebo navrhneme sloučení s agendou radního pověřeného oblastí inovací, kde je zřetelný překryv kompetencí.
  • Na politické úrovni a prostřednictvím krajské informatiky budeme prosazovat principy maximální transparentnosti fungování kraje i jím zřízených organizací.
  • Prostřednictvím krajské informatiky budeme s podporou politického vedení kraje zavádět moderní metody řízení krajského úřadu i zřizovaných institucí s cílem vyšší efektivity a rychlosti činnosti i rozhodování, zkvalitnění řízení i práce.
 • Úspora a efektivita díky konkrétním činnostem krajské informatiky
  • Dostaneme pod lepší kontrolu jednotlivé separátní informační systémy i programy používané v rámci kraje. Aktuálně se jedná o 60 IT systémů a několik set programů, které jsou používány na jednotlivých odborech bez kontroly, evidence a vyhodnocení vhodnosti či bezpečnosti. To změníme.
  • Budeme pokračovat v postupném nahrazování hardwarové výbavy (zasíťování tenkými klienty). Výsledkem bude další úspora peněz i energie, vyšší bezpečnost a snazší dálková administrativa. Zavedeme také elektronické podepisování dokumentů na všech úrovních, úřednické i politické.
  • Prosadíme tzv. Portál příspěvkových organizací jako základní (výchozí) komunikační nástroj pro elektronickou komunikaci mezi krajem a organizacemi, čímž nahradíme mailování.
  • Rozjedeme Centrální tiskové řešení pro Krajský úřad (namísto separátních tiskáren), což přinese zásadní finanční úsporu.
  • Prosadíme větší digitalizaci dokumentů krajského úřadu.
  • Připravíme a následně zpřístupníme Digitální technické mapy kraje.
 • Role krajské informatiky v krizových situacích
  • Informatika představuje významný nástroj, jak se poprat s náročnou krizovou situací. S pomocí krajské informatiky proto urychleně připravíme systémy umožňující práci i jednání na dálku v podobě, která je zcela plnohodnotná.
  • Technicky umožníme dálkovou účast při jednáních komisí, výborů či pracovních skupin, a to i včetně věrohodného způsobu hlasování.
  • Rozšíříme nabídku elektronických služeb kraje vůči občanům, směřující ke zredukování nutných osobních návštěv či osobních kontaktů občanů s pracovníky krajského úřadu.
  • Ve všech těchto věcech poskytneme know-how i technologie organizacím, které kraj zřizuje, a nabídneme je i obcím. Do užívání těchto služeb je pak zaškolíme.


Kultura, památková péče a cestovní ruch


 • Kultura s tradicí pro 21. století
  • Podpoříme modernizaci muzeí, galerií a knihoven s důrazem na vzdělávání a propojíme turistické cíle s digitální dobou.
  • Chceme propojit jihomoravské food festivaly, proto podpoříme rozvoj agroturistiky a gastroturistiky, zejména s důrazem na podporu lokálních ekonomik.
  • Začneme řešit nová pravidla pro financování kulturních projektů v JmK, v rámci kterých budou žadatelé prezentovat jak své záměry, tak garantovat reciprocitu. Podpoříme krajem nezřizované příspěvkové kulturní organizace s nadregionálním přesahem.
 • Kultura je pro všechny!
  • Pomůžeme rozjet mezigenerační programy pro rodiny s dětmi a seniory.
  • Podpoříme vznik programů, které budou mít za cíl kulturní vyžití pro jihomoravské seniory, podpoříme zájezdy do divadel a kulturních památek v kraji a podpoříme také univerzity 3. věku v městských knihovnách a poznávací výlety namísto těch "šmejdských".
  • Ve spolupráci s kulturními organizacemi zajistíme pravidelné divadelní vyžití pro děti.
 • Kraj jako partner pro film a kreativní průmysl
  • Podpoříme příležitosti pro natáčení filmů, které zvyšují turistickou atraktivitu Jihomoravského kraje.
  • Náš kraj je jedním z tahounů kreativních průmyslů v ČR, proto budeme podporovat jeho další rozvoj.
 • Živý veřejný prostor
  • Podpoříme život ve veřejném prostoru ve městech jako je busking, pouliční knihovny, klavíry, šachy na ulici, poeziomaty a podobně.
  • Pro jižní Moravu je důležitý folklor a tradice, budeme pokračovat v jejich podpoře.
  • Jsme pro kulturní pestrost, zajistíme legální plochy pro street art a graffiti.
  • Podpoříme záchranu kulturních památek od zámků až po boží muka a pamětní kříže.
 • Cestovní ruch
  • Zaměříme se na zvýšení atraktivity málo navštěvovaných oblastí a rozprostření turistů po celém území kraje (odlehčení přetíženým turistickým místům podporou a rozvojem jiných turistických míst v kraji – ve zkratce Z přeplněné Lednice do neznámé Květnice).


Vnější vztahy a spolupráce


 • Jihomoravský kraj jako partner pro sousední státy
  • Chceme, aby Jihomoravský kraj byl rovnocenným partnerem pro sousední regiony a země, proto budeme prosazovat vzájemnou pomoc s těmito oblastmi (sousední kraje a státy Rakousko a Slovensko) v následujících oblastech:
   • zdravotnictví – IZS v příhraničí
   • vzdělávání – výměny studentů
   • doprava – logické propojení veřejné dopravy i silničních tras
   • turistika – cyklo a pěší trasy
   • kultura – společné projekty
 • Efektivnější síť regionů pro rozvoj našeho kraje
  • Kraj bude navazovat spolupráci s obdobnými regiony v EU i ve světě, které jsou pro něj přínosné. Podpoříme partnerství s regiony, kde máme jednoznačně zdůvodněno, proč a co nám to přinese, co od partnerského regionu můžeme převzít a naučit se, případně co mu na oplátku recipročně nabídnout.
  • Zajistíme, aby spolupráce nebyla jen formální a jejími výstupy nebylo pouhé navštěvování se. Partnerství bude kraj posouvat vpřed.
  • Kraj bude více spolupracovat se Zastoupením Jihomoravského kraje při Evropské Unii.
 • Získávání mozků z jiných regionů ČR i ze zahraničí
  • Chceme být lídrem v získávání mozků na univerzity stejně jako vysoce kvalifikovaných pracovníků a vědců do firem a nejen výzkumných institucí. Právě tímto směrem zaměříme marketing a komunikaci i vůči svým partnerským regionům.
  • Zajistíme pokračování stipendií pro studenty SŠ a VŠ a vědecké pracovníky.


Sport a práce s mládeží


 • Transparentní financování
  • Chceme depolitizovat oblast sportovních dotací zavedením transparentní metodiky veřejné podpory.
  • Podklady pro poskytování veřejné podpory a poskytnutá podpora musí být pro kontrolní orgány dostupná v online formě vhodné pro kontrolní datovou analýzu.
  • Zvýhodníme kluby hospodařící dle zásad transparentní organizace.
 • Výchova k pohybu
  • Spolufinancování vrcholového sportu vnímáme jako motivační prvek výchovy ke sportu a pohybu.
  • Upřednostníme kluby se širokou mládežnickou základnou.
  • Chceme podporovat široké tělovýchovné hnutí a co nejširší přístup k tělocvičným zařízením a sportovištím.
 • Vícezdrojové a předvídatelné financování sportovních klubů
  • Dle hesla „pomož si a bude ti pomoženo“ plánujeme v rámci konkrétního sportu zvýhodňovat kluby, které jsou schopny zajistit si vícezdrojové financování.
  • Stejně hodnocené organizace by měly pobírat srovnatelnou a předvídatelnou veřejnou podporu.
 • Podpoříme rozvoj infrastruktury a profesionální metodiku
  • Podpoříme budování sportovní infrastruktury, a to zejména na venkově.
  • Podpoříme zvyšování kvalifikace mládežnických trenérů a předsedů klubů.
  • Navážeme spolupráci s Národní sportovní agenturou za účelem pomoci malým vesnickým klubům v personální a odborné nouzi.
  • Podpoříme vznik dalších sportovních gymnázií.
 • Zajistíme transparentní financování a zlepšíme zázemí pro mládežnické organizace
  • Zajistíme, aby kritéria pro rozdělování peněz byla transparentní, známá a dohledatelná a aby stejně hodnocené organizace pobíraly srovnatelnou podporu.
  • Pomůžeme mládežnickým organizacím se zajištěním prostorů k provozování jejich činnosti, jako jsou klubovny a táborové louky, a to formou pronájmu nevyužívaného nemovitého majetku kraje.


Územní plánování


 • Jak se Zásadami územního rozvoje?
  • ZÚR jsou zcela klíčový dokument pro rozvoj kraje. Budeme prosazovat taková řešení, která budou vyhovovat maximálnímu počtu obyvatel JmK v dotčeném území, budou šetrná k životnímu prostředí, nebudou nebezpečná pro zdraví občanů a podpoří rozvoj kraje.
 • Odbor územního plánování a stavebního řádu (OÚPSŘ) transparentní a srozumitelný
  • Veškerá rozhodnutí OÚPSŘ se přímo dotýkají konkrétních obcí našeho kraje. Komunikace s nimi je tedy zásadní, a proto vypracujeme srozumitelnou metodiku pro projednávání zásad územního rozvoje (ZÚR) a dalších dokumentů s dotčenými obcemi a zintenzivníme informovanost široké veřejnosti.
  • Jedním ze zásadních problémů dneška je dlouhé stavební řízení. Zajistíme, aby OÚPSŘ, jako nadřízený orgán stavebních úřadů, dělal ze své pozice maximum pro zjednodušení a zprůhlednění celého procesu.
  • Je nutné sjednotit na všech stavební úřadech (SÚ) metodické výklady jednotlivých zákonů a vyhlášek. Cílem je, aby každý SÚ postupoval stejně a požadoval stejné podklady pro řízení. Veškeré metodiky budou dostupné veřejnosti na webu Jihomoravského kraje.
  • OÚPSŘ musí pružně seznamovat své podřízené orgány s novými závaznými právními předpisy souvisejícími se svěřenou agendou. Musí důkladně proškolit zaměstnance a dohlížet nad správným uplatňováním těchto předpisů v praxi, a to s minimálním zatížením občanů a firem.
  • Zasadíme se o rychlejší projednání odvolání proti rozhodnutím podřízených správních orgánu. I za cenu navýšení personálu.
  • Provedeme revizi všech formulářů a sjednotíme jejich vizualizaci. Pro některé úkony bude stejný formulář. Veškeré potřebné formuláře musí být umístěné a lehce dohledatelné na webu JmK, a to v interaktivní podobě pro snadné vyplnění a elektronické odeslání úřadům. Oběh dokumentů mezi jednotlivými úřady musí být v maximální možné míře v elektronické podobě.
  • Informace a materiály má úřad vyžadovat jen v případě, že nejsou již k dispozici na jiném úřadě nebo oddělení.
  • Zasadíme se o odpovídající personální obsazení jednotlivých úseků OÚPSŘ a SÚ jak po kvantitativní, tak po kvalitativní stránce. Jen tak se zajistí dodržování lhůt k vyřízení žádosti a odborný přístup.


Bezpečný kraj


 • Bezpečí pro obyvatele našeho kraje
  • Auditujeme a aktualizujeme současné krizové plány ve spolupráci s odborníky, zástupci obcí, měst a veřejnosti tak, abychom zajistili maximální možné bezpečí pro obyvatele jižní Moravy. Do přípravy a případné realizace plánů zapojíme také humanitární a neziskové organizace, armádu a vysoké školy. Současné krizové plány jsou zastaralé a neaktualizované.
  • Budeme podporovat programy zaměřené na ochranu obyvatelstva, pro které využijeme projekt „lokální výroba-lokální spotřeba“. Dále podpoříme programy bezpečnosti na školách a na ochranu před šikanou.
 • Bezpečnější a pohodlnější cestování krajem
  • Podpoříme modernizaci bezpečnostních opatření na železničních přejezdech a budeme prosazovat také bezpečnostní opatření na silnicích, jako jsou mimoúrovňové křižovatky, chytré semafory, obchvaty, předjížděcí pruhy a další.
  • Do přípravy a realizace změn zapojíme jak odbornou veřejnost, tak i vás, účastníky dopravy, kterých se situace na silnicích a železnicích přímo týká.
 • Chráníme zdraví i majetek
  • Záchranné složky hrají v případě bezpečnosti hlavní roli, proto zajistíme modernizaci jejich technologií, vybavení a podpoříme rozvoj IZS, včetně pravidelných cvičení za účasti veřejnosti.
  • Navážeme na existující plán podpory profesionálních i dobrovolných hasičů, jehož součástí bude i osvěta u veřejnosti a práce s mládeží. Vše tak, aby to bylo transparentní a efektivní. Podpoříme nově vznikající nebo obnovované Jednotky sborů dobrovolných hasičů.
  • Považujeme za naprosto stěžejní, aby došlo k modernizaci, rozvoji a ochraně kriticky významné infrastruktury a objektů důležitých pro ochranu státu, jako jsou vodárny, vodovody či energetická soustava, v návaznosti na mimořádné situace a s ohledem na udržitelnost.
  • Budeme se věnovat také podpoře preventivních programů, které cílí na problematiku sociálně patologických jevů, a to ve spolupráci s Probační a mediační službou, nevládními organizacemi a sociálními službami, které v této oblasti působí.
 • Bezpečný kyberprostor pro všechny
  • Jsme si vědomi aktuálních hrozeb a rizik v kyberprostoru, proto podpoříme další rozvoj Kybernetického operačního centra Jihomoravského kraje (KOC JmK).
  • U kraje a jeho zřizovaných institucí podpoříme v rámci průběžné modernizace taková řešení, která povedou k větší míře kybernetické bezpečnosti.
  • Podpoříme programy zaměřené na elektronickou bezpečnost mládeže i seniorů a starších občanů, kteří se také stávají oběťmi kyberkriminality.

CHCI VĚDĚT VÍCE