Program Pirátů pro MČ Brno-Královo pole

Pirátský program pro komunální volby do Zastupitelstva městské části Brno-Královo Pole 5. a 6. října 2018

Dostupné parkování v Králově Poli pro místní i přespolní

 • Budeme spolupracovat s městem na vybudování parkovacích domů a záchytných parkovišť P+R s přímým napojením na MHD.
 • Jakýkoliv nový systém organizace parkování v Králově Poli nejprve projednáme s našimi spoluobčany, abychom zjistili, kde konkrétně jsou problémy a jak je nejlépe řešit k maximální spokojenosti všech dotčených.
 • Každá lokalita může mít své vlastní potřeby a vyžadovat odlišný režim. V oblastech bydlení zpravidla stačí pouze noční vyhrazení parkování pro místní rezidenty a po zbytek dne volný režim. Kde není přetlak poptávky po parkování nad nabídkou parkovacích stání, není třeba nic měnit.

Dostupnost úřadu

 • Úřední hodiny prodloužíme jeden den v týdnu do 20:00 hodin.
 • Zanalyzujeme potřeby občanů a na jejich základě přizpůsobíme chod radnice.
 • V případě nespokojenosti s jednáním ze strany úřadů se postaráme o vyřešení situace.

Efektivní komunikace mezi úřadem a občanem

 • Budeme sbírat data a rozhodovat na základě skutečných potřeb občanů, abychom zajistili oboustrannou a efektivní komunikaci mezi úřadem a občanem.
 • Zavedeme modul pro získávání dat a názorů občanů častěji než jednou za 4 roky.
 • Na webu zveřejníme uživatelsky přívětivé prezentace fungování a hospodaření MČ.
 • Upravíme vzhled webu MČ s ohledem na maximální uživatelskou přívětivost občanům.
 • Budeme upřednostňovat otevřená IT řešení (opensource), u nichž se zvýšená počáteční investice z dlouhodobého hlediska mnohonásobně vyplatí (díky možnostem jednodušší údržby, snadnějšímu napojování na ostatní systémy a sdílení řešení s ostatními jednotkami veřejné správy).

Hospodárné nakládání s financemi městské části

Majetek na území Králova Pole

 • Zveřejníme přehled veškerého majetku města Brna na území Králova Pole na webu městské části (MČ) včetně jeho popisu a využití.
 • O případné snaze Brna o prodej majetku na území MČ budeme s předstihem a s maximálním využitím různých informačních kanálů průhledně informovat (Královopolské listy, web, mobilní aplikace).
 • Budeme vždy chtít způsoby prodeje, které umožní nabídky širokému spektru uchazečů.

Rozpočet Králova Pole

 • Rozpočet vždy srozumitelně zdůvodníme. Zveřejníme závěrečné účty i zprávy o přezkoumání hospodaření. S předstihem budeme informovat o plánovaných větších investicích.
 • Vytvoříme rezervu pro nenadálé situace. Schodkové rozpočty budeme vytvářet jen v případě významných, finančně náročných investic. Dlouhodobě musí být rozpočet vyrovnaný. Připravíme a zveřejníme plán snižování nákladů na chod úřadu i případného oddlužení.
 • Veřejnost bude mít vždy možnost se vyjadřovat k rozpočtu obce a zároveň podávat návrhy na změny v rozpočtu, kterými se budeme povinně zabývat.

Granty a dotace

 • Budeme zveřejňovat údaje o úspěšných i neúspěšných grantech a dotacích.
 • Dotační řízení bude velmi důsledně transparentní na základě předem zveřejněných pravidel, aby byla co nejvíce omezena možnost subjektivního rozhodování, komu bude dotace přidělena.
 • Veřejné prostředky (dotace, granty apod.) získají pouze organizace s transparentním financováním a transparentním bankovním účtem.

Transparentní veřejné zakázky

 • Celou zadávací dokumentaci zveřejníme dostatečně dlouhou dobu předem na Internetu. Stejným způsobem zveřejníme i další informace o veřejné zakázce. O výběrovém řízení se tak dozví dostatek dodavatelů a nestane se, že se přihlásí jen firma, které dal příslušný úředník vědět.
 • Zadávat zakázky přímo bez soutěže budeme pouze výjimečně. Výběrová řízení na služby s velkým počtem poskytovatelů uskutečníme formou internetové aukce. Urychlíme tak výběrová řízení a každý občan bude mít přehled, kdo, za kolik a za jakých podmínek zakázku získal.
 • Zakázky zadávané v režimu zjednodušeného podlimitního řízení a zakázky malého rozsahu budeme nad rámec zákona zveřejňovat vždy na webu MČ.
 • Nebudeme zakázky zveřejňovat v období svátků a prázdnin, nebudeme používat co nejkratší lhůty pro podání nabídek. Požadavky na zakázku stanovíme přiměřeně její složitosti a velikosti, aby nedocházelo ke zbytečnému omezení počtu soutěžících.
 • Zadávací řízení budeme administrovat především v rámci příslušných odborů radnice a podle jasných a veřejně dostupných pravidel, která vymezují osobní odpovědnost.
 • Soutěžit umožníme jen těm, kteří zveřejňují koncové vlastníky. Odkaz na profil zadavatele zveřejníme na stránce povinně zveřejňovaných informací.
 • Ve smlouvách si pojistíme, že obec nebude platit dodatečné náklady.
 • Dotace budeme přidělovat pouze organizacím s transparentním účtem.

Moderní a bezpečná dopravní síť pro cyklisty a chodce

 • V koordinaci s MČ Brno-střed zmodernizujeme cyklostezku Chodská-Botanická.
 • Zasadíme se o umístění cyklostojanů před veškeré veřejné budovy, v parku na Slovanském náměstí a u tržnice na Husitské.
 • Podpoříme vznik cykloobousměrek všude, kde to bude možné z technického a bezpečnostního hlediska.

Podpora volnočasových aktivit

Kulturní a společenské akce

 • Zachováme současné kulturní prostory a maximálně využijeme prostory MČ.
 • Podpoříme propojení kulturní a sociální oblasti.
 • Jsme pro podporu kultury veškeré formy a veškerých stylů.

Sport a volnočasové aktivity

 • Zasadíme se o modernizaci a pestřejší využití sportovního areálu Vodova.
 • Podpoříme sportovní a kulturní akce v areálu současného fotbalového stadionu Za Lužánkami.
 • Podpoříme vznik workoutových hřišť, hřišť na petanque a skate parku.
 • Podpoříme letní využití bruslařských prostorů Za Lužánkami a na Vodové.
 • Budeme podporovat amatérský a mládežnický sport a maximalizovat možnosti cenově dostupného a bezplatného aktivního odpočinku pro občany.

Podpora malých podnikatelů

 • Budeme usilovat o kvalitní podnikatelské prostředí v Králově Poli tak, aby nebyla svévolně mařena aktivita místních občanů a firem. Podporu místního podnikání, transparentnost a otevřenost ve vztazích MČ, občanů a podnikajících subjektů považujeme za základ ekonomického rozvoje obcí a regionů. Upřednostňujeme drobné lokální obchodníky v Králově Poli před nadnárodními obchodními řetězci.
 • Podpoříme dostupnost služeb drobných podnikatelů a živnostníků.

Transparentní pravidla pro nakládání s městskými byty

 • Zastavíme kupčení s městskými byty. Zasadíme se o zcela jasná a transparentní pravidla pro jejich přidělování. Veškeré tyto informace budou pro všechny občany snadno dohledatelné na webu.
 • Provedeme revizi nevyužívaných obecních bytů a uvedeme je do obyvatelného stavu. Část tohoto bytového fondu vyčleníme pro startovací a sociální bydlení.
 • Výstavba ano, ovšem s rozumem – podporující rozvoj Králova Pole, zeleně a pohodlí občanů.

Transparentní rozhodování volených zástupců

 • Prosadíme, aby na jednání zastupitelstva měl každý zastupitel před sebou jmenovku a název strany, za kterou byl zvolen.
 • Zavedeme online video přenosy z jednání Zastupitelstva městské části (MČ) a zpřístupníme je v archivu, stejně jako je tomu ze zasedání Zastupitelstva města Brna.
 • Nejen zápisy ze zastupitelstva, ale také z rady, komisí a výborů budou veřejně přístupné. U každého hlasování ve všech orgánech Králova Pole bude v zápise uvedeno, jak který člen hlasoval.

Usnadnění života lidem s omezenou pohyblivostí

 • Analyzujeme skutečné potřeby občanů Králova Pole s omezenou pohyblivostí a pečujících.
 • Vytipujeme nemovitosti, kde by mohly být bezbariérové byty.
 • Zasadíme se o bezbariérový přístup do veřejných prostor všude, kde je to možné (radnice, WC, pošta,…).
 • Podpoříme akce a organizace pečující a aktivizující lidi s omezenou pohyblivostí, vč. seniorů, či maminek s dětmi.

Zdravý rozvoj a přiměřená výstavba v k.ú. Sadová

 • Podle současného územního plánu se zasadíme o vybudování lávky pro pěší spojující Sadovou a Lesnou.
 • Z pozice MČ budeme důsledně vstupovat do všech stavebních řízení a snažit se regulovat zastavěnost Sadové na únosnou míru.
 • Na obecních pozemcích na Sadové podpoříme výstavbu školky, dětských hřišť a parků. Obyvatelům Sadové ale umožníme, aby si na základě transparentní ankety sami rozhodli, jakou investiční výstavbu MČ na Sadové uskuteční.
 • Dobudujeme chodníky podél celé silnice na ulici Kociánka.
 • Autobusy MHD na ulicích Jarmily Kurandové a Gustava Broma budou muset jezdit sníženou rychlostí tak, aby hlukem co nejméně rušily okolní zástavbu. S Dopravním podnikem vyjednáme, aby linku 43 obsluhovalo více nízkopodlažních autobusů.
 • Podpoříme obnovení provozu dětské skupiny (miniškolky) na Sadové.

Zkvalitnění výuky na školách

Mateřské školy

 • Zasadíme se o místa ve školkách pro všechny děti a to buď výstavbou nových, nebo rekonstrukcí stávajících školek.
 • Podpoříme vznik školek v okolí domovů pro seniory, aby se zde mohla uplatnit metoda mezigeneračního střetávání, která má prokázané pozitivní důsledky na vývoj dětí i na život seniorů.
 • Budeme podporovat vznik dětských skupin v místních firmách.

Podpora moderního vzdělávání

 • Chceme více propojovat ke vzájemné spolupráci všechny školy v Králově Poli na všech úrovních. Základní školy chceme více propojovat s partnerskými školami v zahraničí. Podpoříme příchod rodilých mluvčích na naše školy, čímž zvýšíme kvalitu jazykového vzdělávání.
 • Budeme podporovat moderní i alternativní způsoby výuky na našich školách. Chceme pravidelně pořádat semináře učitelů a ředitelů škol s odborníky z Česka i ze zahraničí.
 • Budeme podporovat takovou výuku, která žáky nejlépe připraví na potřeby současného světa (především výuka jazyků, informatiky a finanční gramotnosti).

Hospodaření a řízení škol

 • Chceme zvýšit kompetence ředitelů v ohledech rozhodování o budoucím vývoji škol, jak po finanční, tak po provozní stránce. Vedení školy by například mělo mít možnost plánovat v delším horizontu než je jeden rok, nebo vytvářet finanční rezervy, které budou použity v souladu s dlouhodobou koncepcí školy. Do přípravy a projednávání těchto dokumentů by měli být zapojeni i starší žáci a veřejnost.
 • Zavedeme do škol transparentní hospodaření a informační systém, který umožní zapojení všech, kteří mají na chodu školy zájem, a okamžitou kontrolu provedených rozhodnutí.

Životní prostředí a volný čas

 • Podpoříme výstavbu parků a zeleně.
 • Zasadíme se o větší množství dostupných sběrných nádob na tříděný odpad a to i pro konkrétní bytové domy.

Rekonstrukce parku Kadetka

 • Provedeme kompletní rekonstrukci parku kadetka na místo pro trávení volného času nejen dětí, ale i dospělých. Podpoříme výstavbu veřejných hobby hřišť (petanque apod.), stejně tak i prvky pro obyčejnou relaxaci (houpačky, lavičky, veřejné grily). Na tomto projektu chceme spolupracovat s fakultou informatiky VUT.
Navrhni úpravu