Program Pirátů do Zastupitelstva města Brna

Pirátský program pro komunální volby do Zastupitelstva města Brna 5. – 6. října 2018

Bezpečnost

„Brno se dnes právem řadí mezi nejbezpečnější metropole v Evropě, má-li ovšem současná bezpečnostní situace vydržet v dynamicky se měnícím světě i do budoucna, je potřeba průběžně zvyšovat profesionalitu a způsobilost všech složek bezpečnostních a pořádkových sborů.“

 • Zvýšíme platové ohodnocení strážníků městské policie. Při jejich práci budeme ale důsledně vyžadovat profesionální přístup, znalost zákonů a jejich dodržování.
 • Místo plošného pokrývání města kamerovými systémy budeme zvyšovat počet strážníků v ulicích, zejména v oblastech škol a dětských hřišť.
 • Finančně podpoříme obměnu zastaralé techniky hasičského záchranného sboru.
 • Posílíme vzdělávání občanů všech generací v oblasti zvyšování finanční gramotnosti a prevence závislostí.
 • Zabezpečíme pro občany spolehlivou dodávku pitné vody a energií.

Bydlení

„Dostupnost cenově přijatelného, důstojného bydlení pro všechny skupiny obyvatel je pro Brno v současnosti asi nejpalčivější otázkou, kterou musí politická reprezentace vyřešit. Musíme pomoci v bytové nouzí nejohroženějším skupinám, kterými jsou absolventi vysokých škol, rodiny s malými dětmi a jednotlivci důchodového věku.“

 • Bydlení musí být dostupné pro všechny, nikoli jen pro sociálně slabé, či prominenty.
 • Vybudujeme alespoň 1 000 nových obecních bytů do roku 2025 a pomůžeme developerům rozběhnout další potřebnou bytovou výstavbu.
 • Umožníme začínajícím rodinám pořídit si vlastní byt prostřednictvím osvědčeného modelu družstevního bydlení.
 • Přijmeme opatření k zamezení podvodům a diskriminaci při přidělování obecních bytů z úrovně městských částí.

Doprava a parkování

„Město tu není od toho, aby občanům nařizovalo, jakým způsobem se mají přepravovat, ale aby nabídlo možnost volby z co nejširší palety komfortních způsobů dopravy, ze kterých si občané vyberou podle svých potřeb.“

 • Prosadíme takový systém regulace parkování v širším centru, který nebude dělat z Brňáků návštěvníky ve vlastním městě a nebude zavádět novou daň pro motoristy.
 • Odlehčíme přetížené automobilové dopravě v centru vybudováním přímé spojky mezi Cejlem a Zvonařkou.
 • O uzavírkách, zácpách a vhodných objízdných trasách budeme řidiče informovat přímo za jízdy prostřednictvím informačních tabulí nad vozovkou, jak je běžné v západním světě.
 • Budeme průběžně zvyšovat komfort cestujících v MHD a vybavíme vozy klimatizačními jednotkami.
 • Podpoříme v Brně rozvoj carsharingu a bikesharingu, zajistíme ve městě dostupnost sdílených cargokol.
 • Poskytneme ŘSD maximální součinnost a podporu při dostavbě velkého městského okruhu a uděláme vše pro urychlení stavby jednotlivých úseků.
 • Zahájíme jednání se SŽDC o možnosti využít existující železniční viadukty mezi současným a budoucím hlavním nádražím pro dopravní odbavení oblasti nadzemní dráhou.
 • Vyčleníme ročně v rozpočtu města nejméně 10 milionů korun na dobudování funkční sítě vnitroměstských cyklostezek, propojujících hlavní cyklistické dopravní trasy ve městě a zřídíme pod investičním odborem oddělení rozvoje cyklodopravy, které vnitroměstské cyklostezky skutečně zrealizuje.

Efektivní fungování města a úřadu

„V kalendáři je rok 2018 a tomu musí odpovídat i správa města a vnitřní fungování úřadu. Statut města je starý už 17 let a zaslouží si omlazení.“

 • Zahájíme diskusi o revizi statutu města Brna, aby reflektoval jak současné celoměstské, tak i lokální zájmy, a vhodným způsobem k nim rozděloval pravomoci mezi město a městské části.
 • Snížíme počet stavebních úřadů ve městě a zvýšíme jejich odbornost.
 • Budeme pravidelně snižovat zadluženost města alespoň o 200 milionů ročně, zřídíme rezervní fond pro zajištění finanční rezervy na časy ekonomické krize.
 • Zřídíme úřad koordinátora dopravních staveb a uzavírek, který uzavírky povolí pouze po zajištění dostatečné kapacity objízdných tras a zajistí informovanost řidičů.
 • Převedeme poplatek za svoz komunálního odpadu na daň z nemovitosti a odlehčíme tím administrativně jak úřadu, tak občanům v nájmu.
 • Po vzoru jednání rady města zavedeme digitalizaci i pro jednání zastupitelstva, čímž ušetříme úředníkům čas a městu peníze.
 • Zavedeme pro úředníky nové zaměstnanecké benefity, tzv. homeoffice a sickday.

Investice

„Díky rostoucí ekonomice má město Brno jedinečnou příležitost prostřednictvím strategických investic do infrastruktury, digitalizace a nadregionálních projektů přilákat nové investory a s nimi i další finanční prostředky, které zvýší životní úroveň ve městě.“

 • Za prioritní považujeme investice do dopravní infrastruktury (tramvajové tratě Plotní, Kampus, Kamechy, Líšeň), do bytové výstavby, oprav komunikací a do vzdělávání.
 • Zahájíme realizaci projektu centrálního objektu magistrátních služeb.
 • Dokončíme výstavbu koncertního sálu Janáčkova kulturního centra.
 • Finančně podpoříme Kometu jakožto možného investora nové multifunkční hokejové haly u Výstaviště.
 • Vyhlásíme mezinárodní architektonickou soutěž na podobu nového nádraží.
 • Společně s krajem zahájíme přípravu realizace severojižního kolejového diametru.

Kultura

„Brno je už od dob Janáčka městem s bohatou kulturní tradicí, kterou nám řada evropských metropolí může jen závidět. Přesto stát přispívá na národní kulturu především v Praze a to je potřeba změnit.“

 • Zafixujeme každoroční výdaje na kulturu na hodnotě 9 % městského rozpočtu v souladu se schválenou strategií kultury, zvýšíme příspěvky na městem nezřizovanou kulturu.
 • Začneme vyjednávat s krajem i státem o možnosti vícezdrojového financování městem zřizovaných kulturních institucí a přimějeme stát, aby se podílel na financování národního divadla tak, jako v Praze.
 • Fandíme profesionálnímu i amatérskému pouličnímu umění a zachováme možnost svobodně oživovat veřejný prostor. Finančně podpoříme kulturní představení ve veřejném prostoru v době letních prázdnin.
 • Nabídneme pořadatelům festivalu Trutnoff možnost uspořádat akci v Brně, když o ni město Trutnov nemá zájem.
 • Podpoříme transformaci právní formy kulturních příspěvkových organizací na efektivnější veřejné kulturní instituce.
 • Zajistíme zachování klasických kinosálů, jako jsou Scala a Art, které k Brnu neodmyslitelně patří.

Otevřená radnice

„Radnice, která se svými občany nemluví, nemůže dobře fungovat. Pomocí otevřenosti, komunikace, digitalizace a participace chceme správu města zprůhlednit a zjednodušit.“

 • O všech důležitých politických rozhodnutích budeme veřejnost včas předem informovat a nebudeme rozhodovat za zády občanů.
 • Ke všem důležitým rozhodnutím svoláme veřejnou debatu, vysvětlíme nejasnosti a vyslechneme si názor občanů.
 • Umožníme občanům vyřídit si po internetu přes účet na brnoid.cz vše, u čeho zákon výslovně nenařizuje osobní kontakt s úřadem.
 • Prosadíme povinnost otevřených výběrových řízení při výběru dodavatele veřejných zakázek malého rozsahu v hodnotě nad 200 000 Kč, tedy zakázek, u kterých otevřené výběrové řízení výslovně neukládá zákon.
 • Pohlídáme, aby město, městské firmy i městské příspěvkové organizace nadále zveřejňovaly smlouvy v registru smluv a této povinnosti se nevyhýbaly.
 • Zveřejníme na internetu platby města všem dodavatelům až do úrovně jednotlivých faktur.
 • Rozšíříme množství městem zveřejňovaných otevřených datových sad na portále data.brno.cz.

Participující město

„Participující město nepřistupuje k veřejné správě autoritativně, ale dává naopak prostor určité míře zapojení do samosprávy všem, kdo o to projeví zájem. Participující město otevřeně informuje o veřejném dění, nebojí se využít znalosti zástupců univerzit a odborníků z praxe, zjišťuje si názor občanů na důležitá politická rozhodnutí, umožňuje občanům přímo rozhodovat o části prostředků v rámci participativního rozpočtování.“

 • Budeme pokračovat v úspěšném projektu participativního rozpočtování, s rostoucím zájmem veřejnosti navýšíme i finanční prostředky pro návrhy občanů.
 • Aktivně budeme vyhledávat a odstraňovat možné bariéry, bránící občanům (zejména důchodcům a zdravotně postiženým) v zapojení do rozhodování.
 • V rámci webu brnoid.cz zřídíme portál občanské radnice, přes který budou občané moci sledovat realizaci důležitých projektů města, vyjadřovat se k aktuálním politickým otázkám a dávat vedení města podněty, kterými budou moci ostatní občané vyjadřovat podporu a zvyšovat tak jejich váhu.
 • Pokud občanský podnět získá podporu alespoň 10 000 občanů města Brna, zajistíme jeho projednání v orgánech města, pokud získá podporu alespoň 30 000 občanů města Brna, budeme jej při našem rozhodování respektovat.
 • Stanovíme ve statutu města Brna povinnost o každém zásahu do veřejného prostoru v historickém centru města vést diskusi s veřejností.

Podpora podnikání

„Město má být pro podnikatele partnerem, případně ochráncem, nikoliv však drábem. Svobodné podnikání je nezbytné pro prosperitu čtvrti, města a v důsledku i celé země. Proto v Brně potřebujeme kvalitní podnikatelské prostředí podporující aktivitu místních živnostníků a firem.“

 • Rozšíříme nabídku podpůrných voucherů pro začínající podnikatele a živnostníky.
 • Zajistíme prodloužení úředních hodin alespoň jeden den v týdnu do 20:00.
 • Nabídneme možnost prezentace začínající lokální značky na omezenou dobu (například dva měsíce) ve frekventovaných prostorách, jakým jsou obchodní centra či trhy na náměstí.
 • Budeme preventovat

Sociální služby

„Téměř pětinu obyvatel Brna přímo ohrožuje chudoba, bytová nouze, či sociální vyloučení a vyhlídky na změnu k lepšímu bez pomoci prakticky neexistují. Zodpovědné město se proto k nejpotřebnějším musí postavit čelem a pomoc pro zajištění základních životních potřeb nabídnout.“

 • Podpoříme projekty a kroky vedoucí k ukončení bezdomovectví rodin s dětmi ve městě Brně.
 • Umožníme vznik kurzů informační a počítačové gramotnosti pro důchodce.
 • Provedeme hloubkovou analýzu projektů sociálního začleňování z pohledu finančních nákladů a z nich plynoucích přínosů pro město, na jejímž základě rozhodneme o pokračování v projektech, nebo o jejich ukončení.
 • Posílíme preventivní aktivity města v oblasti dluhových pastí a závislostí.

Sport a rekreace

„Široké možnosti rekreace a sportovního vyžití jsou důležitým předpokladem pro zdravou a prosperující společnost. Úkolem města je proto zajistit dostupnost sportovišť a rekreačních areálů všem příležitostným sportovcům a pomoci vybudovat kvalitní zázemí pro profesionály.“

 • Umožníme veřejnosti zakoupit vstupné na všechna koupaliště i sportoviště prostřednictvím jednotného platebního a rezervačního systému v rámci účtu BrnoID.
 • Dokončíme výstavbu nového sportovního areálu za Anthroposem.
 • Dokončíme stavbu kryté atletické haly Kampus v Bohunicích.
 • Finančně podpoříme revitalizaci místních sportovišť.
 • Vybudujeme nový velodrom při ulici Hněvkovského.
 • Budeme pokračovat v dobré praxi pořádání Olympijských parků ve městě Brně.

Územní plánování a rozvoj města

„Brno si zaslouží dostat prostor se rozvinout do hrdé, moderní a plně prosperující středoevropské metropole s charakterem živého studentského města, k tomu ale potřebuje nový územní plán.“

 • V nejkratším možném termínu schválíme územní plán města, který bude v souladu se stavebním zákonem, s jasným konceptem rozvoje města a s moderními urbanistickými pravidly.
 • V rozvojových lokalitách města (Jižní centrum kolem ul. Opuštěná, Západní brána kolem ul. Jihlavská, bývalý areál Mosilany, a další) zvýšíme v územním plánu procento možného využití plochy pro bytovou zástavbu.
 • Při všech rekonstrukcích ulic nebudeme zapomínat na ochranu starých a výsadbu nových stromů a na opatření pro bezbariérovost.
 • Dokončíme v Brně protipovodňová opatření a zpřístupníme koryta řek městskému životu, jak je běžné v západních metropolích. Vybudujeme v Chrlicích suchý poldr, který v případě nouze ochrání město před povodněmi.

Vzdělávání

„Vzdělání je hodnota sama o sobě, jeho cíl nelze zužovat jen na uplatnění na trhu práce. Kvalitní vzdělávání je cestou k bohaté, fungující, informované a spravedlivé společnosti. Pro Brno, jakožto studentské město a evropskou kolébku inovací, to platí dvojnásob.“

 • Zvýšíme kapacitu ve školkách podporou firemních školek a dalších městem nezřizovaných institucí předškolního vzdělávání.
 • Přispějeme z rozpočtu města na platy učitelů a učitelek a umožníme tím snížit počet žáků na učitele ve třídě.
 • Zvýšíme kvalitu školního stravování a posílíme kompetence ředitelů a ředitelek základních škol.
 • Povedeme ředitele a ředitelky škol k otevřenému přístupu k řízení školy, v rámci kterého budou učitelé, rodiče i žáci více informováni o záležitostech školy a v rámci svých schopností se budou moci zapojit do plánování.
 • Podpoříme projekty mezigenerační spolupráce.
 • Podpoříme alternativní vzdělávací programy, zejména se zaměřením na rozvoj kritického myšlení.
 • Iniciujeme vznik platformy pro předávání dobrých postupů a zkušeností mezi školami i učiteli.
 • Umožníme a podpoříme finanční spoluúčast sdružení rodičů a dalších subjektů na zvyšování kvality výuky.

Zdravotnictví

„Město ve spolupráci s krajem musí pro své občany zajišťovat dostupnou, kvalitní, bezpečnou a efektivní zdravotní péči s profesionálním personálem, disponujícím moderními medicínskými technologiemi, kde bude pacient váženým klientem s reálnou možností informované a svobodné volby způsobu léčby.“

 • Zahájíme výstavbu nového špičkově vybaveného pavilonu pro Úrazovou nemocnici.
 • Budeme s řádem Milosrdných bratří jednat o možnostech rozšíření poskytované péče v areálu nemocnice.
 • Vyčleníme prostory pro nové ordinace praktických lékařů a dentistů a budeme motivovat lékaře k založení praxe nebo kariéry v Brně.
 • Navýšíme parkovací kapacity před brněnskými nemocnicemi.
 • Zrekonstruujeme polikliniku na Zahradníkové a přestěhujeme do ní lékaře z nevyhovujících prostor z Bílého domu.
 • Podpoříme v Brně rozšíření domácí hospicové péče, včetně paliativní péče pro děti.

Životní prostředí

„Tropická letní vedra, polétavý prach i hluk jsou problémy, které dnes město Brno na řadě míst sužují, přitom ve světě běžně využívaným řešením je zvyšování množství zeleně, a to jak ve formě rozšiřování ploch parků, výsadbou stromů v ulicích, či moderními zelenými střechami a fasádami.“

 • Postupně zvýšíme index listové plochy v Brně na dvojnásobek současné hodnoty.
 • Asfaltové plochy parkovišť opatříme zelenými rošty pro snížení akumulace tepla v letních měsících.
 • Stanovíme jednotnou metodiku údržby a ochrany městské zeleně a jednotný dohled nad jejím dodržováním.
 • Vysadíme v brněnských ulicích nové stromy a zamezíme bezdůvodnému kácení vzrostlých stromů.
 • Vytvoříme dotační titul na podporu budování zelených střech a zelených fasád pro snižování teploty ovzduší ve městě v letních měsících.
 • Umožníme veřejnosti adopci jednotlivých stromů a další zeleně.
 • Vybudujeme zadržovací systém dešťové vody, který v době přívalových dešťů uleví kanalizaci a zadrží vodu pro možnost dalšího využití – ať již pro zalévání městské zeleně, jako rezervu v období sucha či jako estetický vodní prvek ve veřejném prostoru.

Navrhni úpravu