Starostka Králova Pole Karin Karasová znemožnila kontrolu přidělování obecních bytů

Starostka Králova Pole Karin Karasová znemožnila kontrolu přidělování obecních bytů

Kontrolní výbor MČ Královo Pole (dále jako KV) se usnesl na provedení kontroly přidělování obecních bytů v letech 2017, 2018 a 2019. Touto kontrolou byl výborem řádně pověřen jeho předseda Miroslav Bárta (Piráti) a člen KV Jiří Šebek (ODS). Předmětem kontroly mělo být prověření metodiky přidělování obecních bytů a také prověření jednotlivých pronájmů v uvedených letech. O kontrole byli informováni tajemník úřadu p. Gajdarus a starostka MČ Královo Pole Karin Karasová (ANO). Tajemníkovi byla tato skutečnost oznámená předáním zápisu z jednání KV a následně e-mailem s prosbou o součinnost konkrétního úředníka z bytového odboru. To pan tajemník zajistil u paní Mikolové. Starostka byla informována předáním zápisu z jednání KV.

Jak kontrola probíhala, popsal Miroslav Bárta: „Na 19. 6. 2019 jsem na bytovém odboru ohlásil kontrolu. Paní Mikulová nám ovšem odmítla zpřístupnit spisy, a to na základě podnětu paní Holíkové z právního oddělení MČ s tím, že KV na tuto kontrolu nemá právo, pokud není pověřen přímo zastupitelstvem MČ. Mgr. Holíkovou jsme si tedy nechali zavolat a na základě rozboru příslušných paragrafů a metodiky vydané ministerstvem vnitra k fungování výborů jsme dospěli ke společnému závěru, že KV na tuto kontrolu pověření ZMČ nepotřebuje a že je dostačující usnesení KV. Kontrola tak mohla začít. Stihli jsme však nahlédnout do podkladu pouze k jednomu bytu. Přerušil nás totiž 1. místostarosta MČ Zbyněk Šolc (ODS) a velmi podrážděně se nás zeptal, co zde děláme. Pak někam odešel. Po cca pěti minutách volala velmi rozčílená paní starostka Karasová paní Mikulové, kterou ani nepustila ke slovu. Vážení, i tak může vypadat jednání starostky. Na základě těchto události jsme se rozhodli kontrolu přerušit a vydali jsme se přímo za starostkou Karin Karasovou (ANO). Paní Mikulová se chovala velice korektně.

U starostky jsme se dozvěděli, že k této kontrole skutečně musíme mít pověření ZMČ a nemůžeme si, s ohledem na GDPR, nahlížet do osobních údajů, jak chceme. Zkusil jsem jí vysvětlit, že se plete a že i Mgr. Holíková nakonec s mým výkladem souhlasila, na základě čehož si paní Karasová přizvala paní Holíkovou ke stolu. Jaké ale bylo mé překvapení, když paní Holíková otočila a předchozím událostem navzdory souhlasila s výkladem Karin Karasové, podle které vlastně nemůžeme dělat nic. Na radnici nám asi vládne podivná atmosféra. Má snad současné vedení radnice (ANO, ODS, KDU-ČSL) nějaký důvod pro utajování informací o přidělování obecních bytů? To nevím. Možná jde jen o znemožnění práce opozici.

Proč je Miroslav Bárta přesvědčen o své pravdě, vysvětluje v otevřeném dopise paní starostce:

1. KV nemůže provádět kontrolu pronajímání obecních bytů na zakladě usnesení KV, ale musí být pověřen zastupitelstvem.

Pokud by docházelo ke kupčení s obecními byty, jednalo by se o porušení zákona. V tom případě má mé tvrzení oporu v par. 119 odst 3 b) KV kontroluje dodržování právních předpisů ostatními výbory a obecním úřadem na úseku samostatné působnosti,

Také metodika pro výbory vypracovaná Ministerstvem vnitra mi dává za pravdu:

Působnost jak kontrolního, tak finančního výboru nezávisí pouze na uložení úkolů výboru zastupitelstvem, nýbrž vyplývá v určitém rozsahu přímo ze zákona; tyto výbory jsou proto např. v souvislosti s kontrolou dodržování právních předpisů obecním úřadem na úseku samostatné působnosti, resp. kontrolou hospodaření s majetkem a finančními prostředky obce oprávněny provádět kontrolní činnost nezávisle na pověření zastupitelstva. Praktický rozdíl v činnosti kontrolního a finančního výboru pak spočívá v předmětu kontrolní činnosti – u kontrolního výboru jde především o zákonnost.

Už jen z podstaty věci přece není možné, aby jakoukoli kontrolu zastupitelstva schvalovalo samo zastupitelstvo, potažmo koalice. Kontrolovaný schvaluje svou kontrolu? To zní bizarně..

2. KV nemůže jen tak nahlížet do spisů s osobními údaji s ohledem na GDPR. Vždy by měli účastníci kontroly z KV podepsat mlčenlivost k danému případu.

Každý zastupitel a člen výboru má právo nahlížet do osobních údajů. K mlčenlivosti se zavázal nástupem do své funkce, je snad potřeba se zavazovat znovu?. Paní starostko a pane 1. mistostarosto, vy při nahlížení do jakýchkoliv spisů s osobními údaji také podepisujete zvláštní prohlášení?

Metodika MV pro výbory říká:

V zájmu zajištění potřebných podkladů pro realizaci zákonem založené kontrolní působnosti těchto výborů jsou kontrolní a finanční výbory oprávněny požadovat např. předložení potřebných dokladů (pokud se vztahují k předmětu kontroly) od orgánů či zaměstnanců obce, resp. i od zaměstnanců právnických osob, které obec založila nebo zřídila. Právo členů kontrolního či finančního výboru seznamovat se s osobními údaji je pak vyváženo jejich povinností mlčenlivosti a dále povinností zajistit příslušnou ochranu osobním údajům, o nichž se v rámci své kontrolní činnosti dozví. Nakládání se získanými osobními údaji podléhá ochraně stanovené zvláštními předpisy (např. zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů).

Celou metodiku MV naleznete zde: https://www.mvcr.cz/clanek/metodicke-materialy-k-zakonnym-zmocnenim.aspx

Zákon obcích naleznete zde: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2000-128

KV v žádném případě nechce paralyzovat úřad nesmyslnými kontrolami. Domníváme se ale, že občan má právo vědět, že je v místě, kde žije, vše v pořádku, případně co v pořádku není. Ostatně i proto je zřízení KV ze zákona povinné. Jsem zcela přesvědčen o tom, že mnou prezentovaný výklad zákona o obcích č. 128/2000 Sb, především par. 119, je správný. Do budoucna nehodlám postupovat jinak. Velice nerad bych celou záležitost postoupil dalším institucím k prošetření. Byla by to zbytečná ostuda pro naši-vaši radnici.

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články