Piráti v JMK si schválili povolební strategii pro krajské volby 2020

29. 09. 2020
Piráti v JMK si schválili povolební strategii pro krajské volby 2020

Povolební strategie Pirátů pro volby do zastupitelstva Jihomoravského kraje 2020

1. Vyjednávací tým

 • Výsledky voleb budeme společně sledovat na volebním štábu.
 • Vyjednávání zajišťuje vyjednávací tým ve složení: prvních 5 kandidátů na kandidátní listině + náměstek brněnské primátorky. Vyjednávací tým i vyjednávání vede volební lídr. Pokud bude třeba, tak náhradníky vyjednávacího týmu vybere PKS.
 • Vyjednávací tým má výhradní pravomoc a odpovědnost za vedení jednání o koaliční spolupráci na krajské úrovni. Průběh jednání průběžně důvěrně konzultuje se zastupitelským klubem a o vývoji informuje krajské předsednictvo.
 • Lídr je oprávněn ke komunikaci s médii a veřejností. Ostatní členové vyjednávacího týmu, zastupitelé, kandidáti i členové strany se zdrží vyjádření pro média ohledně činnosti vyjednávacíhotýmu, pokud se vyjednávací tým nedohodne jinak.
 • Návrh koaliční smlouvy, který vyjednávací tým dohodne, bude následně předložen s podrobným zdůvodněním a včetně známých personálií krajskému fóru ke schválení. Vyjednávací tým je povinen v průběhu jednání upozornit ostatní strany jednání na skutečnost, že dohodnutá koaliční smlouva podléhá schválení KF a do té doby nemůže být závazná.
 • Pokud je návrh koaliční smlouvy s koaličním programem schválen krajským fórem, má znění koaličního programu přednost před původním volebním programem, který však nepozbývá platnosti.

2. Podmínky pro účast v koalici

 • Ke koaliční spolupráci budeme hledat partnery, kteří ctí principy transparentnosti, participace občanů, potlačování klientelismu a předcházení konfliktu zájmů. V případě, že okolnosti nedovolí sestavit koalici s takovými partnery, budeme pracovat v opozici.
 • Koaliční smlouvu uzavřeme pouze se subjekty, které podpoří naše stěžejní témata:

1. Podpora vzniku drobných vodních prvků v krajině místo velkých vodohospodářských staveb a ochrana bonitně nejcennější půdy s výjimkou strategických staveb s krajským či celorepublikovým významem a vyčlenění dostatečného množství prostředků pro zajištění ekologizace budov ve vlastnictví kraje.

2. Deinstitucionalizace sociální péče – v příštích 4 letech chceme zahájit transformaci sociální péče, budeme podporovat komunitní sociální péči místo plánování stavby dalších velkých ústavů.

3. Povinnost otevřených výzev při výběru dodavatele veřejných zakázek malého rozsahu v hodnotě nad 200 000 Kč, a to nejen pro krajský úřad, ale také pro příspěvkové organizace kraje.

4. Pomoci méně prosperujícím regionům s rozvojem a zajistit prosperitu celého kraje.

5. Agenda IT a digitalizace úřadu bude prioritou, maximální možná míra podpory bezpapírové agendy a zvyšování kybernetické bezpečnosti u krajem zřizovaných institucí.

6. Transparentní metodika financování sportu, mládežnických organizací a kultury.

 • Odmítáme koalice s extremistickými stranami. V koalici nebudeme se stranou či hnutím, které svými projevy popírají principy demokratického právního státu, Listinu základních práv a svobod, nesou historické dědictví likvidace demokracie v této zemi, šíří nesnášenlivost, odpor či diskriminaci vůči skupinám lidí - tj. zejména KSČM a SPD.
 • Požadujeme, aby ve výborech zastupitelstva i komisích rady měly své zastoupení mimo koaličních klubů také všechny kluby v opozici.
 • Právo obsadit funkci předsedy kontrolního výboru Zastupitelstva Jihomoravského kraje náleží nejsilnější opoziční straně.
 • Členem rady nebude osoba obviněná z trestného činu spáchaného v souvislosti s výkonem veřejné funkce, nebo osoba, která je v dlouhodobém střetu zájmů.
 • Není přípustné, aby uvolněný člen zastupitelstva za Piráty zastával další uvolněnou politickou funkci.
 • Nominanty Pirátů do výborů a komisí určí zastupitelský klub po konzultaci s příslušným krajským expertním týmem, je-li zřízen.
 • Nominanti do orgánů organizací s účastí kraje budou vybráni na základě otevřených výběrových řízení. Složení výběrové komise určuje zastupitelský klub.

3. Podmínky konstruktivní opoziční práce

 • Pokud nebudeme součástí koalice, chceme získat místa ve všech výborech, komisích a dozorčích radách, abychom měli přístup k aktuálním informacím, mohli maximálně prosazovat náš program, mohli důkladně kontrolovat práci koalice a případně také zasáhnout při podezření na pochybné aktivity.
 • Naše opozice bude konstruktivní. Formou připomínek, předkládání návrhů, prace ve výborech a komisích, zveřejňování informací a aktivizace občanské veřejnosti budeme nadále usilovat o prosazování našeho programu.

4. Pravidla zastupitelského klubu

 • Pirátský klub zastupitelů tvoří všichni zvolení zastupitelé na kandidátní listině Pirátů. Každý pirátský zastupitel se řídí schváleným kodexem, programem a touto strategií. Klub usiluje o maximální možnou míru vnitřního konsenzu a jednotu navenek, tedy i při hlasování na zastupitelstvu.
 • Klub volí a odvolává svého předsedu a schvaluje svůj jednací řád.
 • Klub schválí způsob společného plánování priorit, projektového vedení, pravidelného vyhodnocení a zveřejňování dosahovaných výsledků zastupitelů a dalších funkcionářů.
 • Nelze-li rozhodnout podle programu či jiných schválených dokumentů, bude klub nebo zástupce ve výboru či komisi v případě potřeby konzultovat problematiku s krajským předsednictvem, krajským fórem nebo konkrétním místním sdružením, vždy dle místní nebo věcné příslušnosti. Stejně tak se tyto orgány mohou s konkrétní záležitostí obrátit na zastupitelský klub a ten s nimi věc projedná.
 • Klub bude pravidelně informovat členskou základnu a krajské fórum o své činnosti a výsledcích.
 • Zápisy z jednání klubu a zprávy o činnosti jednotlivých zastupitelů jsou členům přístupná v příslušné části internetového fóra. Vybraný zástupce podává za klub zprávu o činnosti na každém zasedání krajského fóra.
Sdílení je aktem lásky

Další podobné články