Pirátské hlášení z KrPole: Vyjít vstříc občanům? Takové návrhy byly smeteny ze stolu

Pirátské hlášení z KrPole: Vyjít vstříc občanům? Takové návrhy byly smeteny ze stolu

Piráti pro Královo Pole na zastupitelstvu městské části, které se konalo ve středu 26. února, předložili několik bodů a usnesení, které měly za cíl zlepšit informovanost občanů MČ, zpřehlednit a více otevřít fungování radnice. Jak se k naším návrhům postavilo zastupitelstvo?

Parkovací dům Purkyňova

Město představilo záměr postavit parkovací dům hned vedle Haly Vodova. „Ačkoli souhlasíme, že je nutné parkování v KrPoli řešit, myslíme si, že je nutné prověřit i jiné lokality. Proč? Odpor části obyvatel, nedostatečné prověření kapacity křižovatky u vjezdu a výjezdu, další zvýšení již teď nadměrné hlukové zátěže, zvýšení znečištění ovzduší v obydlené oblasti a v neposlední řadě přijde KrPole o další zeleň. To jsou právě ty důvody, proč by naše městská část měla k problému přistoupit aktivně a sama zajistit prověření jiných lokalit na výstavbu tohoto či jiných parkovacích domů ve zmiňované oblasti. Piráti se vždy snaží rozhodovat na základě jasných informací, a ty zde chybí,“ komentuje Marek Lahoda. Jako vhodné tipy lze uvést například nevyužité pozemky města uvnitř sjezdů ze silnice Hradecká nebo na konečné tram č. 12, zastávka Technologický park.

Navrhli jsme proto následující usnesení: Zastupitelstvo MČ Brno-Královo pole ukládá Radě MČ zajistit:

  • Prověření alternativních lokalit pro výstavbu parkovacích domů v oblasti kolem ulice Purkyňova
  • Zpracování dopravní studie s kapacitním posouzením napojení plánovaného parkovacího domu na ulici Purkyňova
  • Zpracování hlukové studie, která zohlední nárůst automobilové dopravy spojený s navýšením parkovacích kapacit výstavbou parkovacího domu Purkyňova
  • Předložení výše uvedených i jiných dříve zpracovaných materiálů Zastupitelstvu MČ

U bodu proběhla živá diskuse a vystoupilo také několik občanů. Bohužel návrh podpořilo jen 11 zastupitelů, takže návrh nebyl přijat.

Audit jednotky SDH Královo Pole včetně potřeby využívané techniky

„Provoz jednotky a objektu hasičárny stojí MČ ročně částku přesahující 1 mil. Kč. Jedná se o tak vysokou částku, že je zcela na místě prověření účelnosti takto vynaložených veřejných finančních prostředků. Po osobní návštěvě objektu hasičky na ul. Košinova 623/37 v Brně kontrolním výborem, jehož jsem předsedou, se KV usnesl (8 pro, 1 zdržel se) na potřebě přezkoumání fungování jednotky, potřeby současné techniky – především automobilů a na způsob zařazení jednotky do struktur záchranného systému s ohledem na s tím související finanční náročnost,“ uvádí Miroslav Bárta. Navrhl také, aby pro nestrannost uvedeného auditu, byl jeho vyhotovením pověřen nezávislý odborník, např. z Hasičského záchranného sboru Jihomoravského kraje.

Námi navržené usnesení znělo: RMČ do šesti měsíců zajistí a předloží nezávislý, odborný audit zaměřený na

  • potřebu a přínos JSDH pro MČ Královo Pole,
  • technický stav a potřebu využívané techniky,
  • zařazení JSDH do záchranného systému v rámci Jihomoravského kraje a ČR. Finanční zátěž pro MČ z toho plynoucí.

„Ačkoli členové kontrolního výboru, ve kterém jsou zástupci všech stran ze zastupitelstva, na zasedání KV byli jednohlasně pro, tak na zastupitelstvu koaliční zastupitelé návrh nepodpořili, a tudíž nebyl přijat,” komentuje Miroslav Bárta, který je předsedou KV.

Více možností pro občany

Využívání prostor hasičky na Košinově pro další subjekty zájmových činností? To je podle nás naprosto přirozený způsob toho, jak nabídnout našim občanům vhodné prostory pro trávení volného času a setkávání se s ostatními z komunity naší MČ. „Věděli jste například, že zasedací místnost je využívána jen cca 2 dny v týdnu? Přitom mnoho jiných zájmových spolků nemá vhodné prostory. Proto navrhujeme, aby MČ umožnila sdílení prostoru, i za cenu toho, že bude třeba menších stavebních úprav projektu. Do volného času se vyplatí investovat!“ komentuje návrh Miroslav Bárta. Návrh však nezískal dostatečnou podporu a nebyl přijat.

Otevřená radnice? Tu chceme!

Navrhli jsme také změnu jednacího řádu. „Chceme, aby vystoupení občana bylo prodlouženo ze současných 2 minut na minuty 3,“ komentuje návrh Miroslav Bárta a dodává, že další změnou je možnost vystoupení na jednání zastupitelstva také pro podnikatele se sídlem či provozovnou na území MČ Brno-Královo Pole. „Jako samozřejmost v dnešní době považujeme, aby zápis ze zasedání ZMČ byl na webových stránkách MČ do patnácti dnů od ověření zápisu ZMČ,“ dodává. Tento návrh, jako jediný, ZMČ schválilo. „Jsem rád, že občané mají o 50 % více času pro své vystoupení,” uvádí Bárta. Ten také přišel se změnou, respektive doplněním statusu výborů ZMČ Královo Pole, které se má doplnit o následující body:

  • Členové výborů MČ hlasují jmenovitě o každém usnesení a volbě výboru. Na návrh člena výboru je možné hlasovat tajně, pokud tajné hlasování odsouhlasí nadpoloviční většina členů výboru. V zápise výboru bude přehledně uvedeno jméno hlasujícího a jak hlasoval u každého usnesení a volbě.
  • Tajemník výboru zabezpečí zveřejnění zápisu z jednání výboru na webových stránkách MČ do deseti dnů od zasedání výboru.

„Někteří koaliční zastupitelé opakovaně proklamovali, že zveřejňování zápisů a jmenovité hlasování nikdy nepodpoří. A tak se i stalo. Návrh nebyl přijat,“ uzavírá Miroslav Bárta.

Závěrem chceme poděkovat všem v zastupitelstvu, kdo pro naše návrhy hlasovali. Slíbili jsme, že budeme hlídacími psi, což se ale nevylučuje s tím, abychom přinášeli z opozice konstruktivní návrhy, jejichž cílem je zlepšit fungování naší MČ a hlavně ulehčit a zlepšit život občanům. Chcete-li se přidat k Pirátům, ozvěte se nám.

Piráti pro Královo Pole

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články